Skip to main content sv

Hatbrott och hatincidenter mot LGBTI-personer i Norden


Det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2021 tog initiativ till ett projekt som fokuserar på hatbrott och hatincidenter riktade mot LGBTI-personer i Norden. Inom ramen för projektet fick NIKK i uppdrag att kartlägga relevanta strategier och insatser i Norden, för att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan länderna. 

Kartläggningen ger till viss del en positiv bild av utvecklingen i de nordiska länderna under de senaste decennierna. Som bidragande orsak till det nämns ny lagstiftning som skyddar LGBTI-personer mot hat och diskriminering. Men även ett antal utmaningar framträder i ländernas arbete med att motverka hatbrott – bland annat när det kommer till polisens arbete och hur samarbeten mellan olika aktörer fungerar. Som exempel nämns att polisen ibland missar att uppmärksamma hatmotivet bakom brotten och att de grupper som löper särskilt stor risk att utsättas för hatbrott ofta har ett bristande förtroende för polisen.

Rapporten lanserades i samband med Nordiska ministerrådets seminarium LGBTI People’s Safety and Well-being – Good Practices in the Nordics i Helsingfors den 30 november 2021.

Tidsspann för projektet
2021

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Elin Engström

Projektbudget
290 000 DKK