Skip to main content sv

Män och jämställdhet i Norden


NIKK fick i maj 2015 i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra ett projekt på området Män och Jämställdhet i Norden.

Arbetet utgick ifrån tre infallsvinklar:

  • Män som delaktiga i främjandet av jämställdhet mellan könen
  • Mäns specifika jämställdhetsutmaningar
  • Mainstreaming av insatser för att möta även mäns utmaningar

För att dra lärdomar av tidigare arbete genomfördes en kartläggning över pågående och genomförda initiativ inom området män och jämställdhet på nordisk och nationell nivå under perioden 2005-2015. Inom projektet gjordes även en empirisk studie som fokuserade på ett mindre antal initiativ som utgjorde lärande exempel. Sammanfattningsvis gav projektet mot bakgrund av kartläggning, empiri och analys ett antal rekommendationer till Nordiska ministerrådets fortsatta arbete med män och jämställdhet.

Projektet resulterade i en rapport som framlades till den nordiska arbetsgruppen för män och jämställdhet 2016.

Tidsspann för projektet
2015-2016

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet