Skip to main content sv

Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv


Under 2018 fick NIKK i uppdrag av det svenska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet att ta fram ett material som synliggör kvinnor och mäns olika livsvillkor i Nordens glesbygdsområden och hur de påverkar förflyttningsmönstren i Norden.

Inom ramen för projektet producerade NIKK tillsammans med Nordregio, Nordiska ministerrådets institution for regionalforskning, kartor som visar på demografisk sammansättning och tillgång till utbildning, arbete och omsorg på kommunnivå i Norden. Projektets resultat presenterades i en film (se nedan) som inledde Nordiska ministerrådets arrangemang under FN:s kvinnokommissions möte i New York år 2018.

Tidsspann för projektet
2018

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontaktperson
Elin Engström

Projektbudget
300 000 DKK