Skip to main content sv

Nordiskt kunskapslyft om
sexuella trakasserier: förstudie


Behovet av ökad kunskap om genusbaserad utsatthet i arbetslivet och om hållbara sätt att bekämpa problemet är stor i Norden. Utredningar och kartläggningar har tidigare initierats i de enskilda länderna, men en gemensam nordisk helhetsbild har saknats. På uppdrag av Nordiska ministerrådet för jämställdhet kartlade NIKK i detta projekt kunskapsluckor om sexuella trakasserier i arbetslivet. Med kartläggningen som utgångspunkt tog NIKK fram förslag på hur en nordisk forskningssatsning skulle kunna utformas, för att adressera kunskapsluckorna.

Baserat på underlaget beslutade de nordiska jämställdhetsministrarna att finansiera en nordisk forskningssatsning, som utifrån förstudiens förslag, ska bidra till att öka kunskapen om sexuella trakasserier i arbetslivet och ligga till grund för framtida insatser mot sexuella trakasserier. Även arbetslivs- och kultursektorerna och Nordiska barn och ungdomskommittén inom Nordiska ministerrådet beslutade att delta i forskningssatsningen.

Projektet resulterade i publikationen Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt och ett förslag till utformning av en tvärsektoriell treårig forskningssatsning.

Tidsspann för projektet
2019 – 2020

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Susanna Young Håkansson

Projektbudget
500 000 DKK