Skip to main content sv

Hållbarhet och jämställdhet inom framtidens högteknologiska arbetsliv


Den framtida arbetsmarknaden kommer att digitaliseras, robotiseras, och automatiseras, vilket innebär att vissa yrken kommer att försvinna och allt fler arbetstillfällen efterfrågas inom den så kallade STEM-sektorn, det vill säga naturvetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Med tanke på att arbetsmarknaden är könsuppdelad och andelen kvinnor i sektorn är låg, kan detta på längre sikt få betydelse för jämställdheten på arbetsmarknaden i Norden.

Mot denna bakgrund fick NIKK i uppdrag av Nordiska ministerrådets arbetslivs-, jämställdhets-, utbildnings- och forskningssektorer samt det nordiska samarbetsprogrammet Generation 2030 att ta fram en rapport om könsuppdelade utbildningsval inom naturvetenskap och teknik.

Underlaget ser på hur de nordiska länderna arbetar med att få bättre könsbalans på utbildningar och yrken som efterfrågas inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena och hur detta förväntas bidra till hållbarhet och jämställdhet på framtida arbetsmarknader.

Rapporten lyfter fram att det finns normer inom utbildningssystemet, med könade ideal om vetenskap, kunskap och naturvetenskapliga ämnen, som skapar gränser för en inkluderande, hållbar utbildning och ett hållbart arbetsliv. Inventeringen visar att många initiativ bygger på antagandet att kvinnor ska ”ändra på sig” för att lösa problemet. Det osynliggör ojämlikhet och strukturella hinder samt visar att en betydligt bredare ansats behövs.

Resultat från det tvärsektoriella projektet har förmedlats brett till olika aktörer, inkluderat nationella departement och myndigheter, universitet och näringsliv i Norden och de baltiska länderna.

Tidsspann för projektet
2019 – 2021

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet, Generation 2030

Kontakt
Jenny Pentler

Projektbudget
800 000 DKK