Skip to main content sv

Hållbarhet och jämställdhet inom framtidens högteknologiska arbetsliv


Den framtida arbetsmarknaden kommer att digitaliseras, robotiseras, och automatiseras, vilket innebär att vissa yrken kommer att försvinna och allt fler arbetstillfällen efterfrågas inom den s.k. STEM-sektorn, dvs naturvetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Med tanke på att arbetsmarknaden är könsuppdelad och andelen kvinnor i sektorn är låg, kan detta på längre sikt få betydelse för jämställdheten på arbetsmarknaden i Norden.

NIKK har på uppdrag av Nordiska ministerrådets arbetslivs-, jämställdhets-, utbildnings- och forskningssektorer samt det nordiska samarbetsprogrammet Generation 2030 tagit fram ett kunskapsunderlag om könsuppdelade utbildningsval inom naturvetenskap och teknik. Underlaget ser på hur de nordiska länderna arbetar med att få bättre könsbalans på utbildningar och yrken som efterfrågas inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena och hur detta förväntas bidra till hållbarhet och jämställdhet på framtida arbetsmarknader.

Uppdragets mål

  • En nordisk forskningsöversikt över befintlig forskning kring könsbundna studieval inom STEM-området
  • En inventering och analys av konkreta insatser i Norden för att minska könsobalansen inom STEM
  • En utblick hur ett urval av andra länder utanför Norden främjar könsbalans inom STEM

En tillgängliggjord version av rapporten hittar du här.

Tidsspann för projektet
2019 – 2021

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet, Generation 2030

Kontakt
Jenny Pentler

Projektbudget
800 000 DKK