Skip to main content sv

Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution


I projektet “Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution” kartlades och analyserades kunskap om unga med erfarenheter av prostitution/sex mot ersättning i samtliga nordiska länder. Forskningsstudien om unga personers erfarenheter av prostitution/sex mot ersättning initierades av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2018.

Syftet med studien var att sammanställa, analysera och problematisera kunskap om nordiska ungdomar som har erfarenhet av sex mot ersättning. Studien presenterar dels befintlig kunskap, dels sociala insatser och slutligen relevant lagstiftning och dess tillämpning i förhållande till unga personer som har sex mot ersättning.

Resultaten visar bland annat att få sociala insatser riktas specifikt till gruppen. samtidigt som unga personers erfarenheter av prostitution/sex mot ersättning skiljer sig från äldre med samma erfarenhet, vilket motiverar särskilda insatser. Dessutom är forskning om unga med erfarenheter av prostitution/sex mot ersättning i de nordiska länderna är begränsad.

Rapporten bygger i huvudsak på sammanställning av tidigare forskning och rapporter, samt på empiriskt material insamlat genom intervjuer med professionella som arbetar inom fältet i respektive nordiskt land.

Huvudansvarig forskare för studien var Charlotta Holmström, biträdande professor i socialt arbete vid Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier/Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet.

Rapporten lanserades i anslutning till barnkonventionens dag den 20 november 2019 i FN-byn, Köpenhamn, arrangerad av UNICEF. Ett seminarium arrangerades då i samarbete med Unicef Danmark och Nordiska ministerrådet/Norden i Fokus. Rapporten presenterades även vid nationella seminarier vintern 2019/2020 vid de universitet som utfört delstudierna. 

Tidsspann för projektet
2018-2019

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Elin Engström

Projektbudget
1 809 500 DKK