Skip to main content sv

Unga LGBTI-personers välmående


Under det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2020 togs initiativ till ett projekt som belyser unga LGBTI-personers välmående. Syftet med projektet var att sprida kunskap och erfarenheter i regionen, för att bidra till bättre levnadsvillkor för unga LGBTI-personer i Norden. 

NIKK fick i uppdrag att utföra projektet och att inom dess ramar producera en rapport i två delar: En forskningsöversikt som beskriver vilken kunskap som finns om unga LGBTI-personers välmående i de nordiska länderna och en kartläggning som presenterar ett urval av insatser som görs för att förbättra unga LGBTI-personers välmående i Norden. 

Rapporten ger unika nordiska perspektiv och visar bland annat att en sexualitet eller könsidentitet som går bortom normen förefaller ha stor påverkan på den psykiska hälsan. Särskilt transpersoner rapporterar högre nivåer av psykisk ohälsa. Rapporten lyfter även resultat från studier med fokus på skola, arbetsliv, att växa upp på landsbygden, betydelsen av geografi och sammanhang där religion och konservativa normer är starka.  

Rapporten lanserades i samband med ett nordiskt arrangemang under World Pride i Köpenhamn i augusti 2021, där fem nordiska ministrar deltog. Resultatet har därefter presenterats vid ett flertal tillfällen och rapporten har i även lyfts fram i riksmedia och refererats i nationella studier.

En kortversion av rapporten finns översatt till samtliga nordiska språk, vilket bidragit till en ökad spridning och tillvaratagande av resultatet.

Tidsspann för projektet
2020-2021

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Elin Engström

Projektbudget
400 000 DKK