Skip to main content sv

Unga LGBTI-personers välmående


I januari 2020 utökades det nordiska samarbete som sker genom Nordiska ministerrådet till att inkludera arbetet för lika rättigheter, behandling och möjligheter för LGBTI-personer i Norden.

Under det danska ordförandeskapet i ministerrådet samma år togs initiativ till ett nordiskt projekt som belyser unga LGBTI-personers välmående. Syftet med projektet var att sprida kunskap och erfarenheter i regionen, för att bidra till bättre levnadsvillkor för unga LGBTI-personer i Norden. 

NIKK fick i uppdrag att utföra projektet och inom dess ramar producera en rapport, som publicerades i april 2021. Rapporten består av två delar, en forskningsöversikt som beskriver vilken kunskap som finns om unga LGBTI-personers välmående i de nordiska länderna och en kartläggning som presenterar ett urval av insatser som görs för att förbättra unga LGBTI-personers välmående i Norden. 

Läs rapporten Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer i Norden.

Tidsspann för projektet
2020-2021

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Elin Engström

Projektbudget
400 000 DKK