Skip to main content sv

Unga mäns psykiska ohälsa


Ett gemensamt samhällsproblem i Norden är den psykiska ohälsan. Flera studier visar att den psykiska ohälsan särskilt ökar bland unga och unga vuxna, och att det finns könsskillnader i psykisk ohälsa i alla åldersgrupper. Begränsande maskulinitetsnormer påverkar hälsan hos pojkar och unga män i negativ riktning. Pojkars och unga mäns psykiska ohälsa kan även kopplas till vikande skolprestationer, låg övergång till högre utbildning och förändrade arbetslivsvillkor. Covid-19 pandemin förstärkte den negativa hälsoutvecklingen, vilket gjorde det särskilt angeläget att lyfta problematiken. 

Det norska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet tog 2022 därför tagit initiativ till ett projektet som skulle öka kunskapen om unga mäns psykiska ohälsa genom att närmare se på vad som orsakar problemen och vilka konsekvenser de får ur ett livsloppsperspektiv. NIKK fick i uppdrag att producera en nordisk forskningsöversikt som dokumenterade och analyserade den kunskap som fanns i Norden och som möjliggjorde kunskapsutbyte mellan länderna och olika kunskapsområden.

Projektets rapport finns att läsa här.

Tidsspann för projektet
2022- 2023

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Elin Engström

Projektbudget
600 000 DKK

Spridningsaktivitet
Preliminära resultat från projektet presenterades under Norden välfärdscenters webbinarie, Nordic voices on wellbeing (se video nedan.)