Skip to main content sv

Transpersoners arbetslivsvillkor i Norden


Forskning visar att transpersoner möter flera olika hinder i livet. Transpersoner upplever mer oönskad ensamhet och blir särskilt utsatta för våld och trakasserier. Forskning visar också att en större andel unga transpersoner har varit långtidsarbetslösa och är missnöjda med sin situation i skolan och arbetslivet, jämfört med cis-personer. 

Samtidigt har det de senaste åren skett bakslag när det gäller LGBTI-personers livsvillkor både i Norden och globalt, och särskilt transpersoner har drabbats hårt. Det är något som uppmärksammats av de nordiska jämställdhetsministrarna, som antagit en plan för att motverka den negativa utvecklingen. Syftet med detta projekt är att synliggöra transpersoners livsvillkor i Norden, med fokus på arbetslivet, för att möjliggöra dialog, identifiera behov och åtgärder för förbättring. 

Nationella studier om transpersoners arbetsvillkor har olika fokus och rör olika områden, men kan sammantaget ge en tydligare bild av transpersoners arbetsvillkor i Norden. Genom att sammanfoga resultaten bidrar projektet till att fylla kunskapsluckor och därigenom till nordisk nytta. Projektet ska därför:

  • sammanställa och tillgängliggöra befintlig kunskap
  • arrangera samtal med nationella aktörer i syfte att identifiera behov och föreslå åtgärder för att förbättra transpersoners arbetsvillkor i de nordiska länderna
  • kommunicera befintlig kunskap och konklusioner av förda samtal.

Tidsspann för projektet
2023-2024

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Susanna Young Håkansson

Projektbudget
600 000 DKK