Skip to main content sv

Unga mäns psykiska ohälsa


Ett gemensamt samhällsproblem i Norden är den psykiska ohälsan. Flera studier visar att den psykiska ohälsan särskilt ökar bland unga och unga vuxna, och att det finns könsskillnader i psykisk ohälsa i alla åldersgrupper. Begränsande maskulinitetsnormer  påverkar hälsan hos pojkar och unga män i negativ riktning. Pojkars och unga mäns psykiska ohälsa kan även kopplas till vikande skolprestationer, låg övergång till högre utbildning och förändrade arbetslivsvillkor. Den pågående coronapandemin förstärker den negativa hälsoutvecklingen, vilket gör det därför särskilt angeläget att lyfta problematiken. 

Det norska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2022 har därför tagit initiativ till ett projektet som ska öka kunskapen om unga mäns psykiska ohälsa genom att närmare se på vad som orsakar problemen och vilka konsekvenser de får ur ett livsloppsperspektiv. NIKK har fått i uppdrag att producera en nordisk forskningsöversikt som dokumenterar och analyserar den kunskap som finns i Norden och som möjliggör kunskapsutbyte mellan länderna och olika kunskapsområden.

Tidsspann för projektet
2022- juni 2023

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Elin Engström

Projektbudget
600 000 DKK