Skip to main content sv

Välfärdens resiliens vid framtida kriser i Norden


De senaste årens finanskris, pandemi, krig, natur- och klimathot visar att den globala riskbilden kan utvecklas snabbt och att hoten mot våra samhällen är komplexa. Att stärka medborgarnas förutsättningar för en god hälsa är centralt för att klara kommande kriser. Samtidigt är utmaningarna inom välfärdens hälso- och sjukvård stora.

Behovet av välfärdstjänster med fokus på hälso- och sjukvård ökar i en takt som gör att arbetskraften inte räcker till. Vården är inte heller jämlik och det finns regionala variationer i tillgång till vård och skillnader mellan kvinnors och mäns vårdkonsumtion. Utmaningar med en ökande medellivslängd och en åldrande befolkning återfinns i hela Norden.

Jämte behoven av nyrekryteringar finns samtidigt stora utmaningar i att skapa förutsättningar så att de som redan arbetar inom hälso- och sjukvården stannar kvar. Många yrken inom vårdsektorn är kvinnodominerade, etnisk minoritetsbakgrund är vanlig, lönerna är generellt låga (jämfört med mansdominerade yrken med liknande utbildningstid och kompetenskrav) och deltidsarbete förekommer i större utsträckning än bland andra välfärdsyrken.

Om projektet

För att aktualisera en nordisk diskussion om välfärdens resiliens har Nordiska ministerrådet tagit initiativ till detta projekt, som genomförs av NIKK. Projektet sträcker sig över flera kunskapsområden.: Den kunskap som produceras är av relevans för flera sektorer inom det nordiska samarbetet och bidrar därför till stärkt samverkan mellan både politikområden och aktörer verksamma inom dem, liksom mellan forskare och andra experter.

Projektet ska resultera i:

  • En publikation med texter som inkommit via en öppen utlysning
  • Ett seminarium

Projektets mål är att bidra med kunskap för att bättre förstå och analysera utmaningar och möjligheter för att fatta beslut som stärker krisberedskapen och välfärdens resiliens i Norden med fokus på hälso- och sjukvård ur genusperspektiv.

Målgrupp

Projektets målgrupp är en bred grupp av politiker och tjänstepersoner i Norden, med ansvar för att utveckla politik på välfärdsområdet, samt forskare. Det handlar såväl om personer verksamma på nationell nivå, som inom det nordiska samarbetet.

Publikation med öppen utlysning

Lärdomar från pandemin visade att krishanteringen gick hand i hand med utvecklande av kunskap. Forskning spelar därför en viktig roll för att öka förutsättningarna för välfärdens resiliens. Hur kan de nordiska länderna utveckla välfärd och välfärdstjänster utifrån viktiga behov både idag och framöver? Det rör sig om komplexa frågor som behöver belysas utifrån flera olika perspektiv. Genom en öppen utlysning ska projektet därför samla experter från olika delar av Norden, som i en gemensam publikation belyser aspekter av välfärdens hälso- och sjukvård i Norden för en god framtida beredskap. Utlysningen riktar sig till forskare och doktorander verksamma i Norden.

Tidsspann för projektet
2024 – 2025

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Angelica Simonsson

Budget
1 000 000 DKK

Samverkansparter
Nordiska forskare och andra experter samt Nordiska ministerrådets social- och jämställdhetssektorer