Skip to main content sv

Våra publikationer

Här hittar du forskarrapporter, faktablad och andra publikationer som NIKK har tagit fram i samarbete med forskare och skribenter sedan 2013.


NY RAPPORT

Sexuellt trakasserad på jobbet
– en nordisk forskningsöversikt

Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det har inte minst metoo-uppropen under hösten 2017 visat. Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt redogör för aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och identifierar vidare kunskapsbehov inom fältet. Rapporten bygger på en systematisk genomgång av forskning och annan relevant litteratur från de nordiska länderna mellan åren 2014–2019.


Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv

För att illustrera och synliggöra hur kvinnor och mäns livsvillkor ser ut i de nordiska länderna har NIKK, tillsammans med Nordregio, Nordiska ministerrådets institution för regionalforskning, tagit fram denna kartöversikt.

Utifrån statistik på kommunnivå visar kartorna på demografisk sammansättning och tillgång till utbildning, arbete och omsorg i Norden.

Till publikationen Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv »


Alla poster (30)

Samarbeten för jämställdhet i arbetslivet (2020)

I denna sammanställning presenteras resultat från de samarbeten som finansierats av Nordisk jämställdhetsfond för att bidra till jämställdhet i arbetslivet. >>

Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet (2020)

Denna publikation är en kortversion av rapporten Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt. Syftet är att översiktligt presentera aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, och samtidigt visa på kunskapsluckorna. >>

The Nordic road towards Beijing+25 (2020)

Publikationen beskriver de nordiska ländernas arbete för jämställdhet, genom att sammanfatta ländernas statusrapporter i förhållande till Pekingplattformens genomförande. Inom sex områden ges exempel på åtgärder, framsteg och erfarenheter, samtidigt som återstående utmaningar pekas ut. >>

Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv (2020)

NIKK har tagit fram denna kartöversikt tillsammans med Nordregio, Nordiska ministerrådets institution för regionalforskning, för att synliggöra hur kvinnor och mäns livsvillkor ser ut i de nordiska länderna. >>

Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt (2020)

Rapporten kartlägger aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden samt identifierar kunskapsbehov på området. Forskningsöversikten bygger på en systematisk genomgång av forskning och annan relevant litteratur från de nordiska länderna mellan åren 2014-2019. >>

Young people, vulnerabilities and prostitution/sex for compensation in the Nordic countries (2019)

Rapporten “Young people, vulnerabilities..." kartlägger och analyserar kunskap om unga med erfarenheter av prostitution i samtliga nordiska länder. >>

Norden fritt från sexuella trakasserier – en förutsättning för jämställdhet (2019)

Här presenterar NIKK ett urval av de många initiativ som tagits för att motverka sexuella trakasserier i Norden. >>

Likalön i Norden (2019)

NIKK har tagit fram Likalön i Norden för att belysa och jämföra de nordiska ländernas politiska strategier, policys och lagar på likalönsområdet. >>

Sammanfattning: Likalön i Norden (2019)

Publikationen är en sammanfattning av Likalön i Norden. >>

Vad säger lagen om Me Too? (2018)

En kartläggning av lagstiftning om sexuella trakasserier i Norden. >>

Faktablad: Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer (2018)

Detta faktablad lyfter maskulinitetsforskning, visar på politiska initiativ, samt innehåller exempel på nordiska samarbeten inom området. >>

Faktablad: Vem jobbar och när? (2018)

Detta faktablad, som visar på orsaker till och konsekvenser av deltidsarbetet, sammanfattar de tre rapporterna Part-Time in the Nordic region I-III. >>

Faktablad: Betald föräldraledighet för båda föräldrarna (2018)

Den tidigt utvecklade barnomsorgen är en nyckel till att många kvinnor arbetar i Norden. >>

Faktablad: Flexibla arbetsarrangemang (2018)

I Norden finns en stark tradition av framförhandlade rättigheter för arbetstagare vilket innebär trygghet i arbetslivet. >>

Faktablad: Lika villkor på arbetsplatsen (2018)

Hur har länder i regionen arbetat för att uppnå jämförelsevis goda resultat vad gäller jämställdhet i arbetslivet med internationella mått mätt? >>

Faktablad: Subventionerad barnomsorg för alla (2018)

Den tidigt utvecklade barnomsorgen är en nyckel till att många kvinnor arbetar i Norden. >>

Ett år efter MeToo

Sammanställningen lyfter initiativ som de nordiska och baltiska länderna tagit mot sexuella trakasserier efter Me Too-uppropen 2017. >>

The Nordic gender effect at work

The Nordic Gender Effect at Work briefs share the collective Nordic experience in investing in gender equality including parental leave, childcare, flexible work arrangements, leadership and equal opportunities at work, and seek to make further progress through cooperation. >>

Hat och hot på nätet (2017)

NIKK har kartlagt den rättsliga regleringen av hat och hot på nätet. >>

Faktablad: Vilka hörs och syns i Norden? (2017)

Hur kan det nordiska offentliga rummet bli en plats för alla? >>

Part-Time Work in the Nordic Region III (2016)

This third report is an introductory study to part-time work and gender in the Faroe Islands, Greenland and Åland Islands. >>

Faktablad: Därför stannar papporna hemma (2016)

Detta faktablad från NIKK visar hur föräldraförsäkringssystemen ser ut i de nordiska länderna, och hur de påverkar pappors uttag. >>

Män och jämställdhet (2017)

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har NIKK genomfört en kartläggning av pågående och genomförda initiativ inom politikområdet ”män och jämställdhet” 2005-2015. >>

Faktablad: Gender equality in the Nordic media (2014)

How gender equal is the Nordic media? >>

Faktablad: Hvem ønsker at bo i Nordens yderområder? (2015)

Faktaark om kortlægningen ”Udfordringer og Best Practice i Hvem ønsker at bo i Nordens yderområder? relation til Køn, Uddannelse og Befolkningsstrømme”, 2015. >>

Faktablad: Deltidskultur och heltidsnorm (2015)

Faktablad om vägar till jämställda arbetstider i Norden. >>

Faktablad: Deltid och ekonomi (2014)

Faktablad om hur deltidsarbete påverkar nordiska kvinnors och mäns ekonomi. >>

Faktablad: Heltid eller deltid? (2015)

Ett faktablad om de olika förutsättnigarna för nordiska män och kvinnor i arbetslivet. >>

Part-Time Work in the Nordic Region II (2014)

This second report is a research overview on the arguments used to explain the relation between part-time work and gender in the Nordic countries. >>

Part-Time Work in the Nordic Region I (2014)

Projektet Deltid i Norden kartlade deltidsarbetet i Norden, tog fram rapporter och arrangerade konferenser. >>

Filtrera

Ämnen