Skip to main content sv

Våra publikationer

Här hittar du forskarrapporter, faktablad och andra publikationer som NIKK har tagit fram i samarbete med forskare och skribenter sedan 2013.


Publikationer (32/32)

Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontext: en kunskapsöversikt

2020 Nordens befolkningsstruktur är under förändring. En åldrande befolkning, migration och urbanisering leder till utmaningar för såväl arbetsmarknaden som välfärden i stort. Den könssegregerade ar­betsmarknaden, det traditionellt ojämställda omsorgsansvaret och kvinnor och mäns olika flyttmönster, gör det till utmaningar som det är angeläget att belysa utifrån genusperspektiv. Syftet med denna rapport är att på en övergripande >>

Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden

2020 Nordiska ministerrådet har etablerat en ny LGBTI-strategi. För att samarbetet ska bli träffsäkert, effektivt och långsiktigt fick NIKK i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en kartläggning och analys av LGBTI-området. Rapporten bygger bland annat på en enkät och dialog med organisationer som arbetar med LGBTI-rättigheter i hela Norden. Resultaten visar att negativa attityder och >>

Samarbeten för jämställdhet i arbetslivet

2020 I denna sammanställning presenteras resultat från de samarbeten som finansierats av Nordisk jämställdhetsfond för att bidra till jämställdhet i arbetslivet. >>

Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet

2020 Denna publikation är en kortversion av rapporten Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt. Syftet är att översiktligt presentera aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, och samtidigt visa på kunskapsluckorna. >>

The Nordic road towards Beijing+25

2020 Publikationen beskriver de nordiska ländernas arbete för jämställdhet, genom att sammanfatta ländernas statusrapporter i förhållande till Pekingplattformens genomförande. Inom sex områden ges exempel på åtgärder, framsteg och erfarenheter, samtidigt som återstående utmaningar pekas ut. >>

Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv

2020 NIKK har tagit fram denna kartöversikt tillsammans med Nordregio, Nordiska ministerrådets institution för regionalforskning, för att synliggöra hur kvinnor och mäns livsvillkor ser ut i de nordiska länderna. >>

Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt

2020 Rapporten kartlägger aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden samt identifierar kunskapsbehov på området. Forskningsöversikten bygger på en systematisk genomgång av forskning och annan relevant litteratur från de nordiska länderna mellan åren 2014-2019. >>

Young people, vulnerabilities and prostitution/sex for compensation in the Nordic countries

2019 Rapporten “Young people, vulnerabilities..." kartlägger och analyserar kunskap om unga med erfarenheter av prostitution i samtliga nordiska länder. >>

Norden fritt från sexuella trakasserier – en förutsättning för jämställdhet

2019 Här presenterar NIKK ett urval av de många initiativ som tagits för att motverka sexuella trakasserier i Norden. >>

Likalön i Norden

2019 NIKK har tagit fram Likalön i Norden för att belysa och jämföra de nordiska ländernas politiska strategier, policys och lagar på likalönsområdet. >>