Skip to main content sv

Våra publikationer

Här hittar du forskarrapporter, faktablad och andra publikationer som NIKK har tagit fram i samarbete med forskare och skribenter sedan 2013.


NY RAPPORT

Young people, vulnerabilities and prostitution/Sex for compensation in the Nordic countries

Unga personer med erfarenheter av prostitution är en grupp som av flera anledningar är svår att nå, både för forskningen och sociala insatser. I NIKK:s projekt “Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution” kartläggs och analyseras kunskap om unga med erfarenheter av prostitution i samtliga nordiska länder. Rapporten Young people, vulnerabilities and prostitution/Sex for compensation in the Nordic countries är framtagen inom ramen för projektet.


NY RAPPORT

Norden fritt från sexuella trakasserier

I Norden fritt från sexuella trakasserier – en förutsättning för jämställdhet: Initiativ och åtgärder efter #MeToo presenterar NIKK ett urval av de många initiativ som tagits för att motverka sexuella trakasserier i Norden, både inom det nordiska samarbetet och på nationell nivå i de nordiska länderna.

Till rapporten Norden fritt från sexuella trakasserier – en förutsättning för jämställdhet: Initiativ och åtgärder efter #MeToo »Alla poster (24)

Young people, vulnerabilities and prostitution/sex for compensation in the Nordic countries (2019)

Rapporten “Young people, vulnerabilities..." kartlägger och analyserar kunskap om unga med erfarenheter av prostitution i samtliga nordiska länder. >>

Norden fritt från sexuella trakasserier (2019)

Här presenterar NIKK ett urval av de många initiativ som tagits för att motverka sexuella trakasserier i Norden. >>

Likalön i Norden (2019)

NIKK har tagit fram Likalön i Norden för att belysa och jämföra de nordiska ländernas politiska strategier, policys och lagar på likalönsområdet. >>

Sammanfattning: Likalön i Norden (2019)

Publikationen är en sammanfattning av Likalön i Norden. >>

Vad säger lagen om Me Too? (2018)

En kartläggning av lagstiftning om sexuella trakasserier i Norden. >>

Faktablad: Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer (2018)

Detta faktablad lyfter maskulinitetsforskning, visar på politiska initiativ, samt innehåller exempel på nordiska samarbeten inom området. >>

Faktablad: Vem jobbar och när? (2018)

Detta faktablad, som visar på orsaker till och konsekvenser av deltidsarbetet, sammanfattar de tre rapporterna Part-Time in the Nordic region I-III. >>

Faktablad: Betald föräldraledighet för båda föräldrarna (2018)

Den tidigt utvecklade barnomsorgen är en nyckel till att många kvinnor arbetar i Norden. >>

Faktablad: Flexibla arbetsarrangemang (2018)

I Norden finns en stark tradition av framförhandlade rättigheter för arbetstagare vilket innebär trygghet i arbetslivet. >>

Faktablad: Lika villkor på arbetsplatsen (2018)

Hur har länder i regionen arbetat för att uppnå jämförelsevis goda resultat vad gäller jämställdhet i arbetslivet med internationella mått mätt? >>

Faktablad: Subventionerad barnomsorg för alla (2018)

Den tidigt utvecklade barnomsorgen är en nyckel till att många kvinnor arbetar i Norden. >>

Ett år efter MeToo (2018)

Sammanställningen lyfter initiativ som de nordiska och baltiska länderna tagit mot sexuella trakasserier efter Me Too-uppropen 2017. >>

Hat och hot på nätet (2017)

NIKK har kartlagt den rättsliga regleringen av hat och hot på nätet. >>

Faktablad: Vilka hörs och syns i Norden? (2017)

Hur kan det nordiska offentliga rummet bli en plats för alla? >>

Part-Time Work in the Nordic Region III (2016)

This third report is an introductory study to part-time work and gender in the Faroe Islands, Greenland and Åland Islands. >>

Faktablad: Därför stannar papporna hemma (2016)

Detta faktablad från NIKK visar hur föräldraförsäkringssystemen ser ut i de nordiska länderna, och hur de påverkar pappors uttag. >>

Män och jämställdhet (2016)

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har NIKK genomfört en kartläggning av pågående och genomförda initiativ inom politikområdet ”män och jämställdhet” 2005-2015. >>

Faktablad: Gender equality in the Nordic media (2014)

How gender equal is the Nordic media? >>

Faktablad: Hvem ønsker at bo i Nordens yderområder? (2015)

Faktaark om kortlægningen ”Udfordringer og Best Practice i Hvem ønsker at bo i Nordens yderområder? relation til Køn, Uddannelse og Befolkningsstrømme”, 2015. >>

Faktablad: Deltidskultur och heltidsnorm (2015)

Faktablad om vägar till jämställda arbetstider i Norden. >>

Faktablad: Deltid och ekonomi (2014)

Faktablad om hur deltidsarbete påverkar nordiska kvinnors och mäns ekonomi. >>

Faktablad: Heltid eller deltid? (2015)

Ett faktablad om de olika förutsättnigarna för nordiska män och kvinnor i arbetslivet. >>

Part-Time Work in the Nordic Region II (2014)

This second report is a research overview on the arguments used to explain the relation between part-time work and gender in the Nordic countries. >>

Part-Time Work in the Nordic Region I

Projektet Deltid i Norden kartlade deltidsarbetet i Norden, tog fram rapporter och arrangerade konferenser. >>

Filtrera

Ämnen