Skip to main content sv

“Vi slåss för att utvecklingen inte ska gå bakåt”

FN klarar målet att halvera den extrema fattigdomen till år 2015, men det är främst män som har fått det bättre. Nordiska politiker kan spela en nyckelroll i kampen för kvinnors ekonomiska rättigheter. Det tror Gro Lindstad, ledare för den norska paraplyorganisationen Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål.


NIKK spade symbol

Kvinnor utgör 70 procent av världens allra fattigaste och därför måste fattigdomsbekämpning bedrivas med ett jämställdhetsperspektiv, menar Gro Lindstad. Vid sitt seminarium på Nordiskt forum väcker Fokus och de nordiska kommittéerna av UN Women diskussion om framtidens globala utmaningar.

Varför är det här viktiga frågor för Norden?
– De nordiska länderna har varit internationellt pådrivande i kampen för kvinnors rättigheter. Även om vi har fått det ganska bra kan vi inte sitta här med skygglappar. Vi måste se vad som händer i världen och fortsätta att driva på utvecklingen. Det handlar om internationell solidaritet och om att inse att det som vi har uppnått faktiskt kan tas ifrån oss.

Varför har inte FN lyckats minska fattigdomen för kvinnor i samma utsträckning som för män? 
– Genom millenniemålen har man lyft frågor som är viktiga för kvinnor, som mödradödligheten och rätten till utbildning. Det är bra, men det räcker inte. Vi ser en obehaglig utveckling i FN, där länder som Ryssland, Iran, Saudiarabien och Vatikanen bildar allianser i syfte att förhandla bort kvinnors rättigheter. I stället för att utforma strategier för framtiden tvingas vi i den internationella kvinnorörelsen att slåss för att utvecklingen inte ska gå bakåt.

Vilka rättigheter är det som är hotade?
– Främst rätten att bestämma över sin kropp. Konservativa länder tar till exempel strid emot rätten till fri abort, tillgången till preventivmedel och sexualundervisning i skolan. Även i Norden har vi sett diskussioner om kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp. I Norge har det till exempel varit stor debatt kring ett förslag som skulle ge läkare rätt att avstå från att hänvisa kvinnor som vill göra abort till gynekolog.

Gro Lindstad. Foto: Privat
 Gro Lindstad. Foto: Privat

Är det några grupper av kvinnor som är särskilt drabbade av fattigdom?
– Ja, kvinnor som inte har möjlighet att styra sin egen ekonomi. En ny undersökning från Världsbanken visar att uppåt 130 av världens länder på något sätt inskränker kvinnors ekonomiska rättigheter. Äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning är särskilt drabbade. Det är viktigt att vi har den kunskapen med oss när vi pratar om kvinnors ekonomiska utsatthet. Olika typer av diskriminering leder till ökad utsatthet och det måste vi förstå för att se hela bilden.

Vilket är den viktgaste globala utmaningen just nu?
– Kvinnor måste ges samma möjligheter som män att styra över sin ekonomi. Det är en viktig åtgärd för att minska fattigdomen i världen och det är grundläggande för att stoppa diskrimineringen av kvinnor även inom andra områden. I de nordiska länderna pratas det mycket om vikten av att ge bistånd för flickors utbildning, men man måste också se till att flickorna får avsluta sin utbildning och inte begränsas av brist på säkerhet eller sanitet i skolorna. Vi måste också arbeta hårdare för att  flickor som utbildar sig faktiskt ska får möjlighet att delta på arbetsmarknaden.

Bård: alla färger

Den här texten ingår i artikelserien Nordiskt jämställdhetssamarbete i praktiken, som berättar om de projekt som fick medel genom Nordisk stödordning 2013. Den norska paraplyorganisationen Fokus och UN Women´s nationella kommittéer i Norge, Sverige, Finland och Island tilldelades 150 000 danska kronor. Medlen finansierar deras gemensamma seminarium under Nordiskt forum i Malmö 12-15 juni.

Updaterad 2 oktober 2020