Skip to main content sv

Breddad syn på jämställdhet i Norden efterfrågas

Ta hänsyn till fler aspekter än kön, till exempel etnicitet och sexuell läggning, i det nordiska jämställdhetsarbetet. Den åsikten framträder starkt i de enkätsvar som NIKK nyligen sammanställt, där 89 organisationer och 389 individer från alla nordiska länder har gett sina synpunkter.


logo_NIKK

”Vi önskar ett intersektionellt arbetssätt också gällande arbetet med jämställdhet. Faktorer som sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, funktionalitet etc, måste alltid tas hänsyn till för att jämställdhetsarbetet ska bli framgångsrikt och betydelsefullt för alla. Det finns många kunniga aktörer inom hbtq-rörelsen och den antirasistiska rörelsen, som kan inkluderas i arbetet.”.

Det svarar till exempel en av de organisationer som har svarat på NIKKS enkät, som ska fungera som ett av underlagen inför det nya nordiska jämställdhetspolitiska samarbetsprogrammet.

Många vill också arbeta brett och med flera sakområden i det nordiska jämställdhetsarbetet. De flesta områdena upplevs som viktiga eller mycket viktiga. Dock lyfts särskilt arbetsmarknad, utbildning och könsrelaterat våld fram som prioriterat.

Av enkäten framgår det också att jämställdhetsintegrering som effektiv metod betonas och mer kraftfulla insatser efterfrågas. Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsperspektivet finns med i beslutsfattandet i alla delar av en verksamhet.

Stort och brett gensvar ger bra underlag för framtiden

Bland organisationerna som har svarat på enkäten återfinns verksamheter från hela Norden och från både offentliga myndigheter, forskningsenheter, frivilligorganisationer och intresseorganisationer. Bland annat RFSL, Diskrimineringsombudsmannen, KILDEN, Minna – Center for Gender Equality Information in Finland, Sveriges Kommuner och Landsting och The feminist movement in Iceland har svarat.

–  Det är riktigt roligt att så många och så olika typer av organisationer samt individer har svarat på enkäten. Vi vill tacka alla som har svarat, det ger oss en bra bild av hur det nordiska jämställdhetsarbetet ser ut och vart man vill i framtiden, säger Josefine Alvunger, verksamhetsledare för NIKK.

Nordiska ministerådet för jämställdhet arbetar med att ta fram ett nytt samarbetsprogram för jämställdhet 2015-2018 och har använt flera arenor och sätt för att få inspel i vad samarbetsprogrammet ska innehålla. Enkäten som NIKK genomfört är ett led i arbetet.

Updated 6 oktober 2020