Skip to main content sv

Riktlinjer för Nordisk LGBTI-fond

Riktlinjerna fastställdes och beslutades av Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI (MR-JÄM) den 26 november 2020. Riktlinjerna beskriver vad Nordiska ministerrådet efterfrågar från ansökande projekt och organisationer.


Nordisk LGBTI-fond förvaltas och administreras av MR-JÄM:s samarbetsorgan Nordisk Information for Kunskap om Kön, (NIKK).

Syfte och kriterier

Fonden syftar till att stimulera nordiskt samarbete på LGBTI-området inom ramen för Nordiskt samarbetsprogram för jämställdhets tillägg, Lika rättigheter, behandling och möjligheter för LGBTI-personer i Norden, som gäller för perioden 1 januari 2021- 31 december 2024.

MR-JÄM kan, genom Nordiska ämbetsmannakommittén för jämställdhet och LGBTI (ÄK-JÄM), årligen besluta om ett särskilt prioriterat tema för stödordningen.

Medel beviljas projekt som inbegriper såväl nordisk nytta som bidrag till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden. Samtliga ansökningar till fonden ska ange om de har inkluderat följande perspektiv:

 • Hållbar utveckling
 • Jämställdhet
 • Inkluderande av barn-och ungdomsperspektiv

Se Nordiska ministerrådets policy för integrering av hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts-och ungdomsperspektiv.

Nordisk LGBTI-fond finansierar aktiviteter som inleds samma år som beviljningen äger rum och som avslutas inom två år från kontraktsunderskrivande. Aktiviteter som påbörjats före ansökningsfristen beviljas inte medel.

Samtliga ansökningar ska ange och kommer att bedömas utifrån hur väl de möter följande krav och inriktningar:

a) Nordisk nytta

Med nordisk nytta avses i vilken grad projektet:

 • genererar påtagligt positiva effekter genom nordiskt samarbete, jämfört med om det hade bedrivits på nationell/bilateral eller annan transnationell nivå
 • manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet, både i och utanför regionen
 • bidrar till infrastruktur som stärker det nordiska samarbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden.
 • på ett konstruktivt sätt möter utmaningar med ett nordiskt samarbete, såsom nationella hinder och olikheter       

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:

 • motiverar varför projektet ska drivas som ett nordiskt samarbete
 • beskriver det mervärde respektive utmaningar de samarbetande parterna ser i att arbeta tillsammans över landsgränserna

b) Bidrag till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden.

Här avses i vilken grad projektet:

 • syftar till att möta problem och hinder som begränsar LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden.
 • bidrar till ny/förändring av och/eller erfarenhetsutbyte om kunskap, arbetsmetoder och -modeller om/för LGBTI-personers rättigheter, behandling och möjligheter i Norden.
 • bidrar till att möta utmaningar som identifieras i det strategiska tillägget till det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:

 • beskriver de utmaningar i relation till LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter som de samarbetande parter har identifierat och som projektet avser att möta
 • visar vilken förståelse de samarbetande parterna har av dessa problem utifrån teoretisk kunskap och/eller beprövad erfarenhet
 • visar på kännedom om tidigare arbete, kunskap och/eller forskning kring de problem de samarbetande parterna avser att möta, och mot bakgrund av detta beskriver på vilket sätt projektet ska bidra till förändring och ny kunskap

c) Hållbarhet/långsiktighet

Med hållbarhet/långsiktighet avses i vilken grad:

 • projektets utformning möjliggör för andra att dra slutsatser och dra lärdom av projektets framgångar och motgångar
 • resultat och insatser förväntas ha långsiktiga effekter, genom infrastruktur och produkter som kvarstår efter projektets slut, såsom nätverk, webbplatser, rapporter, etc., och hur dessa utformats för att nå relevanta målgrupper

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:

 • beskriver hur och till vilka målgrupper de samarbetande parterna planerar att kommunicera projektet och dess resultat, samt hur de kommer att säker-ställa att detta finns tillgängligt efter att projektet avslutats

d) Genomförande

Med genomförande avses:

 • hur sannolikt det är, mot bakgrund av de sökandes kompetens och erfarenhet, att projektet kommer att genomföras så som de sökande beskrivit
 • vilka förutsättningar de sökande har att arbeta tillsammans, exempelvis genom att de bidrar med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter som gör att de kan komplettera varandra

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:

 • beskriver hur de samarbetande parterna planerar att gå till väga för att möta de identifierade problemen samt motiverar val av tillvägagångssätt, avseende möjligheterna att nå resultat och att dra slutsatser av dessa resultat
 • beskriver vad huvudsökande respektive samarbetsorganisationerna kommer att bidra med i projektet, organisationernas roller, samt tidigare erfarenhet av liknande samarbeten

e) Ekonomisk rimlighet

Vid ansökan om bidrag ska organisationerna räkna med en egeninsats och/eller andra finansieringskällor. Storleken på denna insats ska vara minst 20 procent. Egeninsatsen och/eller andra finansieringskällor kan utgöras av t.ex. sponsorering eller andra finansiella bidrag, frivilligt arbete, deltagaravgifter, eller indirekta kostnader.

Det ansökta beloppet bör vara mellan 50 000 och 500 000 danska kronor (DKK).

Till ansökan ska bifogas en budget, där alla poster måste anges i DKK, inklusive totalbeloppet. Egenfinansiering och totalfinansiering måste synliggöras i budgeten. I budgeten ska framgå exakt vad det sökta beloppet avser täcka i totalbudgeten.

Resekostnader finansieras enbart för representanter för frivilligorganisationer, non-profit-organisationer och inviterade talare. Stöd ges inte till revision eller indirekta kostnader. Med indirekta kostnader avses exempelvis lokalhyra och kostnader för ekonomiavdelning.

Aktiviteter som beviljas medel kan komma att beviljas ett lägre totalbelopp än det sökta, och/eller delar av ansökan. Mottagande av stöd förutsätter i så fall en reviderad projektplan inklusive budget.

Krav på aktiviteterna och stödmottagarna

Följande aktiviteter stöds:

 • arrangerande av nordiska sammankomster
 • kunskapsproduktion
 • nätverksbyggen
 • verksamhetsutveckling
 • frivilligorganisationers deltagande i nordiska eller internationella konferenser/kurser/möten

Nordisk LGBTI-fond vänder sig till en bred målgrupp och utlysningarna är öppna för olika verksamheter och organisationer, såsom:

 • frivillig-, ideell-eller intresseorganisation
 • nätverk
 • myndigheter och andra offentliga verksamheter
 • forskare och forskargrupper
 • andra icke-kommersiella aktörer
 • små- och medelstora företag

Varje projekt ska inbegripa minst tre nordiska länder varav Färöarna, Grönland eller Åland kan utgöra ett. Dessutom kan bidrag ges till aktiviteter som omfattar ett samarbete i närområdena dvs. Estland, Lettland och Litauen samt nordvästra Ryssland*, och i vilket minst två nordiska länder deltar. Den huvudansvariga ansökaren bör komma från ett nordiskt land eller från Färöarna, Grönland eller Åland.

*Samverkan med oberoende organisationer i nordvästra Ryssland (samt Belarus) har nu möjliggjorts igen, under villkor att aktiviteterna sker utanför Ryssland och att organisationens oberoende granskas i en specifik procedur fastställt av Nordiska ministerrådet.

Avgränsningar

Medel beviljas inte till:

 • Aktiviteter som redan finansieras helt eller delvis av Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI eller Nor-diska ministerrådets andra sektorer.
 • Aktiviteter som lämnar in en budget i annan valuta än DKK.
 • För sent inlämnade ansökningar.
 • Aktiviteter som lämnar ofullständig ansökan (alla obligatoriska fält är inte ifyllda eller bilagor saknas).
 • Politiska partiers organisationer.
 • Enskilda personer.
 • Aktiviteter som har som syfte att skapa ekonomisk vinst eller motsvarande för stödmottagaren.

Ansökan och frister

Ansökan sker på ett av de tre skandinaviska språken eller engelska och görs på särskilt utformat formulär på NIKK:s webbplats (www.nikk.no). Formulär för ansökan finns tillgänglig på www.nikk.no ca en månad före sista ansökningsdag.

Till ansökan om stöd ska bifogas tidsplan och budget för den planerade aktiviteten. I ansökan ska en av de sökande parterna anges som huvudansvarig.

Beslut, kontrakt och rapportering

Alla projektansökningar bedöms av NIKK:s bedömningsgrupp, som består av personer med olika kompetenser och bakgrunder. Bedömningsgruppen bereder ansökningar utifrån ovanstående kriterier och fattar beslut. Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för jämställdhet har därefter möjlighet att lämna veto. Beslutet går ej att överklaga. Vid behov kan bedömningsgruppen komma att be om förtydliganden från sökande under bedömningsprocessens gång.

NIKK kommunicerar via e-post beslut till sökarna efter att beslut fattats och Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för jämställdhet har getts möjlighet att lämna veto.

Aktiviteter som beviljats medel ska upprätta kontrakt med NIKK enligt särskilda rutiner. Efter att kontraktet signerats kan utbetalning ske. Sökanden bör räkna med att utbetalning av medel sker tidigast en månad efter rekvisition av medel.

Som standard kommer 85 procent av aktivitetens totala beviljade belopp utbetalas efter rekvirering vid projektstart, resterande 15 procent efter godkänd slutrapportering.

Huvudansvarig part för projektet ansvarar för att sända slutrapport (självutvärdering) och ekonomisk redovisning till NIKK senast två månader efter avslutat projekt. Outnyttjade medel återbetalas till NIKK.

Slutrapporten ska rapportera om bland annat:

 • Vilken nordisk nytta har aktiviteten haft?
  • Hur aktiviteten bidragit till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden?
  • Vilka resultat (t.ex. bestående produkter, kunskap, processer, rutiner) har aktiviteten medfört?
  • Hur har information om och kunskap från aktiviteten för-medlats (hur många personer/länder har aktiviteten nått, vilka målgrupper, vilka kanaler)?
  • Hur kommer (resultat från) aktiviteten att fortsätta spridas/användas inom de ansökande organisationerna?
  • Viktigaste lärdomarna från aktiviteten.

Administration av fonden

Nordisk LGBTI-fond förvaltas och administreras av MR-JÄM:s samarbetsorgan Nordisk Information for Kunskap om Kön, (NIKK).

MR-JÄM beslutar årligen om fondens storlek i samband med godkännande av MR-JÄM:s budget. Fondens budget fastställs slutligt genom beslut om Nordiska ministerrådets samlade budget. Medel för fonden utgör en särskild årlig beviljning till NIKK enligt det årliga beslutet om Nordiska ministerrådets budget.

Nordiska ministerrådets sekretariat (NMRS) följer upp administrationen av fonden genom dialog med NIKK. NMRS ansvarar för att förbereda möten och beslut om fonden för MR/ÄK-JÄM.

NIKK bör fortlöpande värdera huruvida riktlinjerna är i behov av att preciseras eller revideras för att på bästa möjliga vis uppfylla syftet med fonden samt föreslå för Nordiska ministerrådet de förändringar som bedöms påkallade.

Ovanstående riktlinjer har godkänts av Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI (MR-JÄM) att gälla från och med utlysningen av fonden år 2021.