Skip to main content sv

Könssegregerad yrkesutbildning i Norden


För att bidra till arbetet med att bryta könssegregeringen på yrkesutbildningar i Norden, fick NIKK uppdraget att i en nordisk studie samla kunskap om problemet och ge exempel på hur arbetet bedrivs i Norden. Studien var ett initiativ från det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2020.  

Rapporten Yrkesutbildning i Norden – Kunskap och insatser för att motverka könsuppdelning beskriver kunskapsläget och utbildningssystemen i de nordiska länderna. Den ger också exempel på insatser för att bryta könsuppdelningen på yrkesutbildningar runtom i Norden. I rapportens avslutande del analyseras de olika delarna och rekommendationer och sammanfattande reflektioner över vad som behöver beaktas i det framtida förändringsarbetet presenteras.  Rapporten visar att många av de insatser som görs för att motverka könsuppdelning syftar till att få det underrepresenterade könet att välja annorlunda. Det är däremot få av dem som fokuserar på den genuskodning som finns och återskapas i yrkesutbildningarna och på arbetsplatserna kopplade till dem.  

Studien har mötts av intresse från nationella myndigheter som arbetar på området, och presenterats för exempelvis svenska Skolverket. För att förmedla resultat från projektet genomförde NIKK i samarbete med den nordiska arbetslivsinstitutionen NIVA webinariet Combating gender segregation in education and labour markets.

Tidsspann för projektet
2021

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Elin Engström och Angelica Simonsson

Projektbudget
290 000 DKK