Skip to main content sv

Jämställdhetseffekter av covid-19 


Coronapandemin innebär nya utmaningar inom jämställdhetsområdet och Nordens jämställdhetsministrar gick tidigt ut med ett upprop, med krav på åtgärder som förhindrar att coronakrisen blir en jämställdhetskris. Jämställdhetsperspektiv måste beaktas även i kristider.

Syftet med detta projekt var att bidra till det nordiska kunskaps- och erfarenhetsutbytet med anledning av pandemins påverkan på jämställdhet samt att identifiera nordiska aktörer som arbetar med frågorna. Genom att lära av varandra kan de nordiska länderna stå bättre rustade nu och vid kommande kriser. 

Inom ramen för projektet har publikationen Jämställdhetseffekter av covid-19 – kunskap och initiativ i Norden tagits fram. Publikationen sammanställer kunskap och samlar de nordiska ländernas insatser och åtgärder rörande jämställdhet i relation till pandemin. I fokus är områden som våld i nära relationer, ekonomi och arbetsliv och psykisk ohälsa. NIKK fortsätter att följa och arbeta med frågor som rör pandemins påverkan på jämställdhet.

Tidsspann för projektet
2021

Kontakt
Susanna Young Håkansson