Skip to main content sv

Jämställdhetseffekter av covid-19 


Coronapandemin innebar nya utmaningar inom jämställdhetsområdet och Nordens jämställdhetsministrar gick tidigt ut med ett upprop, med krav på åtgärder som förhindrade att coronakrisen blev en jämställdhetskris.

Syftet med detta projekt var att använda NIKK:s unika nordiska position till att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbytet, med anledning av pandemins påverkan på jämställdhet. Det syftade även till att identifiera och synliggöra aktörer i Norden som arbetar med frågorna. Genom att lära av varandra och ta del av nordiska perspektiv, kan de nordiska länderna stå bättre rustade, även vid kommande kriser.  

Inom ramen för projektet togs publikationen Jämställdhetseffekter av covid-19 – kunskap och initiativ i Norden fram. Publikationen sammanställer kunskap och samlar de nordiska ländernas insatser och åtgärder rörande jämställdhet i relation till pandemin. I fokus är områden som våld i nära relationer, ekonomi och arbetsliv och psykisk ohälsa. 

Utöver spridning inom Norden har underlaget förmedlats inom Europarådets jämställdhetskommission.

Tidsspann för projektet
2021

Kontakt
Susanna Young Håkansson