Skip to main content sv

Nordisk forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet


Under 2021-2023 administrerade NIKK en forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Satsningen hade ett särskilt fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention genom branschstudier och -jämförelser. Utlysning av forskningsmedel skedde i två omgångar under 2021.

Våld, trakasserier och andra former av utsatthet i arbetslivet är genomgripande samhällsutmaningar med allvarliga konsekvenser för enskilda individer och arbetsorganisationer. Samtidigt finns stora kunskapsluckor när det gäller metoder för att förebygga och förhindra våld och trakasserier, skydda utsatta personer och verka proaktivt i arbetsmiljöer. För att utveckla nya och mer kraftfulla insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet är forsknings- och evidensbaserad kunskap nödvändig.

Mot denna bakgrund beslutade Nordiska ministerrådet om en nordisk forskningssatsning, i samverkan med flera sektorer inom det nordiska samarbetet. Samarbetssektorer var jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorn samt den nordiska barn- och ungdomskommittén.

Projekt som beviljats medel

Foto: Carina Elmäng