Skip to main content sv

Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet


Sexuella trakasserier och förebyggande insatser på arbetsplatser i Norden har undersökts i en tvåårig nordisk forskningssatsning. Flera forskningsprojekt har tagit fram nya metoder och verktyg, i samarbete med arbetslivsaktörer, chefer och anställda. Nu finns alla resultat samlade i en ny rapport.

Den nordiska forskningssatsningen om sexuella trakasserier i arbetslivet 2021-2023 syftade till att initiera relevant forskning, sektorsövergripande samarbete och gemensamt kunskapsbyggande.  

Mål för satsningen var främst att bidra till ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, med fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention. Kunskapen skulle bidra till en god kunskapsbas för politikutveckling och till nordiskt samarbete på tvärs av sektorerna i Nordiska ministerrådet.

Forskningssatsningen utfördes i samverkan mellan de nordiska sektorerna för jämställdhet och för kultur och för arbetsliv samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. 

Updaterad 2 maj 2024