Skip to main content sv

Nordiskt samarbete för jämställdhet i arbetsliv och utbildning

Arbetsmarknaderna i Norden är i snabb och ständig förändring. Den gröna omställningen och den digitala utvecklingen ställer nya krav. Samtidigt kvarstår utmaningar i arbetet med att uppnå jämställdhet i arbetslivet. I Norden är såväl utbildning som arbetsmarknad starkt könsuppdelad. Könsuppdelningen får konsekvenser för bland annat studie- och arbetsvillkor, löner samt fördelning av makt och resurser i samhället. 


Att motverka den ojämna könsfördelningen på arbetsmarknaderna och de därtill kopplade utbildningssystemen är ett av de strategiska insatsområdena för det nordiska samarbetet på jämställdhetsområdet. Ökad kunskap om arbetsliv och utbildning ur genusperspektiv är därför en viktig del i arbetet med att nå Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.

Ett hållbart arbetsliv – nu och i framtiden

Vad behöver göras för att möjliggöra en hållbar utveckling som utgår från mänskliga rättigheter och jämställdhet? Hur ska behovet av grön omställning mötas? Arbetslivet står inför en rad olika utmaningar, bland annat som en konsekvens av teknologisk förändring, demografisk utveckling och regionala skillnader. Vår publikation Framtidens hållbara arbetsliv i Norden – Genusperspektiv på möjligheter och utmaningar beskriver förändringarna och fokuserar på tre utmaningar för ett hållbart arbetsliv. De sätts i relation till politiska mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

I Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontext sammanställs kunskap om den demografiska utvecklingen i Norden och utmaningar kopplade till den, i relation till arbetsmarknad och välfärd. Publikationen visar särskilt på genusperspektivets tillämpning och betydelse för frågorna. I Klimat, kön och konsumtion – en forskningsöversikt med genusperspektiv på hållbara livsstilar (publiceras inom kort) synliggörs och utmanas könsstereotyper i förhållande till konsumtion, livsstil och klimatpåverkan utifrån sju teman, bland annat livsmedel, transport, bostad och arbete. Forskningsöversikten bidrar till en ökad förståelse för hur skillnader uppstår, förstärks och reproduceras.

Kunskap för att motverka könsuppdelning

I Norden är utbildning såväl som arbetsmarknad starkt könsuppdelad. Uppdelningen är både vertikal och horisontell, vilket innebär att kvinnor och män befinner sig inom olika utbildningar och branscher på arbetsmarknaden, samt på olika positioner i utbildnings- och arbetslivets hierarkier. För att förstå könsuppdelningen inom utbildning och arbetsmarknad är det viktigt att kopplingen mellan samhälle, utbildning och arbetsmarknad görs tydlig. Kunskapen behöver både breddas och fördjupas.

Synen på kunskap, lärande och utbildning har förändrats, liksom olika logiker för styrning. Detta hänger i sin tur ihop med och påverkas av förändringar inom både arbetsliv och samhället i stort. På detta tema har vi bland annat tagit fram rapporterna Yrkesutbildning i Norden – Kunskap och insatser för att motverka könsuppdelning och Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv – en nordisk forskningsöversikt om utbildningsval inom STEM. Vår publikation Likalön i Norden belyser löneskillnaderna mellan könen, som fortsatt är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden.

Frihet från våld och trakasserier

Våld, trakasserier och andra former av utsatthet i arbetslivet är genomgripande samhällsutmaningar, med allvarliga konsekvenser för både enskilda individer och arbetsorganisationer. Sexuella trakasserier är ett stort problem i arbetslivet i Norden, det visade inte minst metoo-uppropen.

NIKK har bland annat tagit fram den nordiska forskningsöversikten Sexuellt trakasserad på jobbet. Rapporten kartlägger hur sexuella trakasserier tar sig olika uttryck i människors arbetsliv utifrån yrken med varierande karaktär. Läs mer om vårt arbete för att motverka sexuella trakasserier här.

Nätverk och samarbete

Nordiskt samarbete rörande jämställdhet i arbetsliv och utbildning sker också genom projekt finansierade av Nordisk jämställdhetsfond och av Nordisk forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet , som båda administreras av NIKK.  Vi har sammanställt resultat från flera av projekten i publikationen Samarbeten för jämställdhet i arbetslivet

Här kan du läsa mer om finansierade projekt inom området (filtrera på Arbetsliv och arbetsmarknad samt Utbildning).

Foto: Johnér
Foto: Johnér