Skip to main content sv

Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontext: en kunskapsöversikt


Nordens befolkningsstruktur är under förändring. En åldrande befolkning, migration och urbanisering leder till utmaningar för såväl arbetsmarknaden som välfärden i stort. Den könssegregerade ar­betsmarknaden, det traditionellt ojämställda omsorgsansvaret och kvinnor och mäns olika flyttmönster, gör det till utmaningar som det är angeläget att belysa utifrån genusperspektiv.

Syftet med denna rapport är att på en övergripande nivå samman­ställa kunskap som finns om den demografiska utvecklingen i Norden, utmaningar kopplade till den och särskilt visa på genusperspektivets tillämpning och betydelse för frågorna. Rapporten har särskilt fokus på frågor om regionala utvecklings- och policyfrågor kopplat till demo­grafi och urbanisering.

Updaterad 2 februari 2023