Skip to main content sv

Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden


År 2020 inleddes ett nytt formellt nordiskt samarbete om lika behandling och rättigheter för LGBTI-personer. För att säkerställa ett samarbete som är träffsäkert, effektivt och långsiktigt fick NIKK i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en kartläggning och analys av LGBTI-området.

Projektet resulterade i:

  • En kartläggning som belyser nationella förhållanden gällande lagstiftning och förvaltningsstruktur av LGBTI-området, teman och insatsområden i fokus på nationell nivå, samt inspirationsmodeller för det nordiska samarbetet
  • En konsultationsprocess där civilsamhällsorganisationer, myndigheter och andra aktörer som arbetar för lika rättigheter för LGBTI-personer i Norden gavs möjlighet att bidra till att identifiera teman och insatsområden som det nordiska samarbetet bör prioritera på LGBTI-området
  • Analys och rekommendationer baserade på kartläggningen och konsultationen

Genom att ge civilsamhällesaktörer möjlighet att mötas i anslutning till workshopen, lades en grund för ett nordiskt civilsamhällesnätverk på LGBTI-området, i samband med projektet.

Projektet bidrog även till den nordiska policyutvecklingen genom att ge rekommendationer till de nordiska jämställdhetsministrarna. Det samlade resultatet ligger även till grund för tillägget till det Nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet 2019-2024: Lige rettigheder, behandling og muligheder for LGBTI-personer i Norden.

Tidsspann för projektet
2019 – 2020

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Elin Engström

Projektbudget
500 000 DKK