Skip to main content sv

Riktlinjer för Nordisk jämställdhetsfond

Riktlinjerna för Nordisk jämställdhetsfond är baserade på beslut om jämställdhetsfonden i Nordiska ministerrådet för jämställdhet den 23 juni 2013 och senast fastställda av ämbetsmannakommittén för jämställdhet den 29 november 2018. Riktlinjerna har tydliggjorts ytterligare i december 2023. Riktlinjerna beskriver vad Nordiska ministerrådet efterfrågar från ansökande projekt och organisationer.


Syfte och kriterier

Fonden syftar till att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet inom ramen för jämställdhetsministrarnas samarbetsprogram och dess prioriteringar.

Medel beviljas projekt som inbegriper såväl nordisk nytta som jämställdhetspolitiskt mervärde. Samtliga ansökningar ska ange om de har inkluderat följande perspektiv:

Jämställdhetsfonden finansierar aktiviteter som inleds samma år som beviljningen äger rum och som avslutas inom två år från kontraktsunderskrivande. Aktiviteter som påbörjats före ansökningsfristen beviljas inte medel.

Samtliga ansökningar ska ange och kommer att bedömas utifrån hur väl de möter följande krav och inriktningar:

a)    Nordisk nytta

Med nordisk nytta avses i vilken grad projektet:

 • genererar påtagligt positiva effekter genom nordiskt samarbete, jämfört med om det hade bedrivits på nationell nivå
 • manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet, både i och utanför regionen
 • bidrar till ny infrastruktur som stärker det nordiska samarbetet för jämställdhet
 • på ett konstruktivt sätt möter utmaningar med ett nordiskt samarbete, såsom nationella hinder och olikheter

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:

 • motiverar varför projektet ska drivas som ett nordiskt samarbete
 • beskriver det mervärde och de utmaningar de samarbetande parterna ser i att arbeta tillsammans över landsgränserna

b)    Jämställdhetspolitiskt mervärde

Med jämställdhetspolitiskt mervärde avses i vilken grad projektet:

 • syftar till att möta problem med ojämställdhet, avseende kvinnors och mäns, flickors och pojkars rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling
 • bidrar till ny/förändring av och/eller erfarenhetsutbyte om kunskap, metoder och modeller om ojämställdhet/jämställdhet
 • bidrar till att möta utmaningar som identifieras i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:

 • beskriver de problem med ojämställdhet som de samarbetande parter har identifierat och som projektet avser att möta
 • visar vilken förståelse de samarbetande parterna har av dessa problem utifrån teoretisk kunskap och/eller beprövad erfarenhet
 • visar på kännedom om tidigare arbete, kunskap och/eller forskning kring de problem de samarbetande parterna avser att möta, och mot bakgrund av detta beskriver på vilket sätt projektet ska bidra till förändring och ny kunskap

c)    Hållbarhet/långsiktighet

Med hållbarhet avses i vilken grad:

 • projektets utformning möjliggör för andra att dra slutsatser och dra lärdom av projektets framgångar och motgångar
 • resultat och insatser förväntas ha bestående effekter, genom infrastruktur och produkter som kvarstår efter projektets slut, såsom nätverk, webbplatser, rapporter, etc., och hur dessa utformats för att nå relevanta målgrupper

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:

 • beskriver hur och till vilka målgrupper de samarbetande parterna planerar att kommunicera projektet och dess resultat, samt hur de kommer att säkerställa att detta finns tillgängligt efter att projektet avslutats

d)    Genomförande

Med genomförande avses:

 • hur sannolikt det är, mot bakgrund av de sökandes kompetens och erfarenhet, att projektet kommer att genomföras så som de sökande beskrivit
 • vilka förutsättningar de sökande har att arbeta tillsammans, exempelvis genom att de bidrar med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter som gör att de kan komplettera varandra

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:

 • beskriver hur de samarbetande parterna planerar att gå till väga för att möta de identifierade problemen samt motiverar val av tillvägagångssätt, avseende möjligheterna att nå resultat och att dra slutsatser av dessa resultat
 • beskriver vad huvudsökande respektive samarbetsorganisationerna kommer att bidra med i projektet, samt tidigare erfarenhet av liknande samarbeten

e)    Ekonomisk rimlighet

Vid ansökan om bidrag ska organisationerna räkna med en egeninsats och/eller andra finansieringskällor. Storleken på denna insats ska vara minst 20 procent. Egeninsatsen och/eller andra finansieringskällor kan utgöras av t.ex. sponsorering eller andra finansiella bidrag, frivilligt arbete, deltagaravgifter, eller indirekta kostnader.

Det ansökta beloppet bör vara mellan 50 000 och 500 000 danska kronor (DKK).

Till ansökan ska bifogas en budget, där alla poster måste anges i DKK, inklusive totalbeloppet. Egenfinansiering och totalfinansiering måste synliggöras i budgeten. I budgeten ska framgå exakt vad det sökta beloppet avser täcka i totalbudgeten.

Vid slutredovisning av projekt krävs inte separat revision, men projektförvaltare bör ha ordning på sin bokföring så att en eventuell extern granskning lätt kan få överblick av den ekonomiska projekthanteringen.

Medel kommer inte att beviljas till revision.

Medel beviljas inte till resekostnader (med undantag för resekostnader för representanter för frivilligorganisationer och inviterade talare).

Stöd kan inte ges till indirekta kostnader, som stödverksamheters lön och driftskostnader som hyra, ström och IT.

Medel beviljas inte till:

 • Aktiviteter som redan har fått eller söker finansiering av MR-JÄM eller andra sektorer inom Nordiska ministerrådet
 • Aktiviteter som inte lämnar in en budget i DKK
 • Aktiviteter som har som syfte att skapa ekonomisk vinst eller motsvarande för stödmottagaren

Aktiviteter som beviljas medel kan komma att beviljas ett lägre totalbelopp än det sökta, och/eller delar av ansökan. Kontraktsingående förutsätter då att projektplanen och budgeten revideras i förhållande till beviljat belopp.


Krav på aktiviteterna och stödmottagarna

Följande aktiviteter stöds:

 • arrangerande av nordiska sammankomster
 • utredningar
 • nätverksbyggen
 • verksamhetsprojekt
 • frivilligorganisationers deltagande i nordiska eller internationella konferenser/kurser/möten

Jämställdhetsfonden vänder sig till en bred målgrupp och utlysningarna är öppna för olika verksamheter och organisationer, såsom:

 • frivilligorganisationer (medborgarorganisationer)
 • nätverk
 • myndigheter och andra offentliga verksamheter (exempelvis kommuner, universitetsenheter)
 • andra icke-kommersiella aktörer
 • företag (små- och medelstora)

Varje projekt ska inbegripa deltagare från minst tre av följande:

 • Danmark
 • Finland
 • Färöarna
 • Grönland
 • Island
 • Norge
 • Sverige
 • Åland

En av tre deltagare kan komma från Estland, Lettland eller Litauen. Den huvudansvariga ansökaren bör komma från ett nordiskt land. För övrigt gäller vid varje tidpunkt Nordiska ministerrådets aktuella policy för samarbete med länder utanför Norden.

Jämställdhetsfonden beviljar medel enbart till aktiviteter som påbörjas efter att beslut om beviljning fattats.

Den maximala tiden för en aktivitet är 2 år (24 månader).


Avgränsningar

Medel beviljas inte till projekt:

 • som redan pågår
 • med aktiviteter som redan fått eller söker finansiering av MR-JÄM eller andra sektorer inom Nordiska ministerrådet
 • som lämnar in en budget i annan valuta än DKK
 • som lämnar in ansökningen efter att ansökningsfristen passerats
 • som lämnar en ofullständig ansökan (alla obligatoriska fält är inte ifyllda eller bilagor saknas)
 • som inkluderar politiska partiers organisationer
 • vars samarbetsparter är enskilda personer
 • som har som syfte att skapa ekonomisk vinst eller motsvarande för stödmottagaren
 • som inte uppfyller kraven på minst tre olika deltagande organisationer från minst tre olika länder eller inte är i enlighet med ovan beskrivna krav på vilka länder som ska ingå

Ansökan och frister

Ansökan sker på ett av de tre skandinaviska språken eller engelska och görs på särskilt utformat formulär på NIKK:s webbplats (www.nikk.no). Formulär för ansökan finns tillgänglig på www.nikk.no cirka en månad före sista ansökningsdag.

Till ansökan om stöd ska bifogas en projektplan och en budget för den planerade aktiviteten. I ansökan ska en av de sökande parterna anges som huvudansvarig.


Beslut, kontrakt och rapportering

NIKK kommunicerar via e-post beslut till sökarna efter att beslut fattats och Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för jämställdhet har getts möjlighet att lämna veto.

Aktiviteter som beviljats medel ska upprätta kontrakt med NIKK enligt särskilda rutiner. Efter att kontraktet signerats kan utbetalning ske. Sökanden bör räkna med att utbetalning av medel sker tidigast en månad efter rekvisition av medel.

Som standard kommer 75 procent av aktivitetens totala beviljade belopp utbetalas efter rekvirering vid projektstart, resterande medel, upp till 25 procent efter godkänd slutrapportering inklusive slutredovisning.

Huvudansvarig part för projektet ansvarar för att sända slutrapport (självutvärdering) och ekonomisk redovisning till NIKK senast två månader efter avslutat projekt. Outnyttjade medel återbetalas till NIKK.

Slutrapporten ska rapportera om bland annat:

 • Vilken nordisk nytta har aktiviteten haft?
 • Vilket jämställdhetspolitiskt mervärde har aktiviteten haft?
 • Vilka resultat (t.ex. produkter, kunskap, processer, rutiner) har aktiviteten medfört?
 • Hur har information om och kunskap från aktiviteten förmedlats (hur många personer/länder har aktiviteten nått, vilka målgrupper, vilka kanaler)?
 • Hur kommer (resultat från) aktiviteten att fortsätta spridas/användas inom de ansökande organisationerna?
 • Viktigaste lärdomarna från aktiviteten.