Skip to main content sv

(O)jämlikheter i att kombinera akademiskt kunskapsarbete och omsorgsansvar


Projektet syftar till att bygga en förståelse för hur prestationspress påverkar karriären för kunskapsarbetare i akademin för individer med olika familjesituationer, särskilt de som vill skaffa barn och de som inte kan (eller väljer att inte) skaffa barn.

Fenomenet studeras genom att fokusera på kunskapsarbetare inom akademin, men resultaten förväntas att spegla erfarenheter av omsorgsansvar även inom andra kunskapsintensiva och konkurrensutsatta områden där det finns höga prestationskrav. Projektets resultat kommer att bidra till att förstå utmaningar och möjligheter med att kombinera föräldraskap med kunskapsarbete och kommer att bidra till att skapa mer rättvisa policyer och praxis på både organisatorisk och samhällelig nivå.

Share the Care – Attracting men to nursing education to counteract a gender-segregated labour market


Projektet «Share the Care» tar fram ny kunskap för att minska könssegregeringen inom den kvinnodominerade hälso- och vårdsektorn. Insatserna bygger till stor del på rekommendationerna från forskning i det tidigare projektet «Men in Nursing Education: Mapping Educational Practises and Student Experiences in Iceland, Denmark and Norway»

Under den fyraåriga projektperioden kommer projektet att följa årsgrupper inom sjuksköterskeutbildningen och dokumentera anledningar till avhopp och förseningar under utbildningen och samla in viktig kunskap om hur problemen kan motverkas. Insatserna innefattar utbildningsmaterial och kommunikation, samt särskilda plattformar för manliga studerande för att minimera riskerna för utanförskap. Studie- och karriärvägledargrupper kommer att bildas för kunskapsinsamling och främjande av män i vårdsektorn.

Aktiviteterna kommer ge utbildningsinstitutionerna värdefulla insikter hur de kan rekrytera och behålla män inom sjuksköterskeutbildningen.

Ny Nordisk Model for større ligeværd i den nordiske mediebranche


Projektets mål er – på tværs af norden – at indsamle viden om og belyse, hvad der hæmmer og fremmer en kønsmæssig balance i mediebranchen. Det sker med henblik på at udvikle løsninger, som kan føre til større kønsmæssig ligestilling og ligeværd i branchen.

 
Netop nu afdækkes en udbredt seksuel krænkelseskultur i den danske medieverden – en kultur, der kan tolkes som et symptom på manglende kønsbalance og ligeværd. Branchen kæmper med uformelle magtstrukturer samt en fortsat hierarkisk kønsforskel. I Norge, Sverige og Island har ligestilling i længere tid været på agendaen – særligt efter MeToo-bølgen nåede hertil for 3 år siden. Den danske debat giver nu også danske medievirksomheder anledning og motivation til at arbejde med kulturen og skubbe yderligere til de nødvendige forandringer.  

Projektet kører over tre år og skal sikre, at viden om formel og uformel ligestilling i den nordiske mediebranche samt de bedste erfaringer og løsningsforslag bliver delt, så de kan bruges i praksis i de enkelte nordiske medievirksomheder. Målet er en reel normændring.  

Projektet ledes af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i tæt samarbejde med erfarne medieledere, de nordiske journalistforbund samt andre relevante partnere.

Updated 7 februari 2023