Skip to main content sv

Metoo-upprop grund för flera ansökningar till nordiska jämställdhetsfonden

Ökad jämställdhet mellan föräldrar, på arbetsplatsen och bland renskötande samer. Det är målet för några av de sammanlagt nio projekt som blivit beviljade medel från Nordisk jämställdhetsfond 2018.


Den nordiska jämställdhetsfonden utlyste under våren medel för sjätte året i rad, vilket har resulterat i sammanlagt nio nya nordiska samarbetsprojekt på jämställdhetsområdet.

Projektet Exporting Nordic models of fatherhood, gender egalitarianism and parental leave vill undersöka hur den nordiska modellen för föräldraförsäkring och så kallade ”pappamånader” har tagits emot och diskuterats i länder som tagit efter den, som Japan, Slovenien och Tyskland.

– Vi vet ganska mycket om hur föräldraförsäkringen debatterats, förändrats och inte minst använts i de nordiska länderna och vi vet att det finns ett stort interess för nordisk familjepolitik internationellt. Nu vill vi titta närmare på hur den nordiska familjepolitiken mottagits, inte minst hur synen på manligt och kvinnligt föräldraskap diskuterats, säger projektledaren Ann-Zofie Duvander, professor vid Stockholms universitet.

Ett annat projekt ska undersöka hur jämställdheten kan stärkas i isolerade regioner med begränsade möjligheter till arbete. De områden som ska studeras återfinns på Färöarna, Grönland och i Danmark. Ytterligare ett projekt syftar till att öka jämställdheten bland renskötande samer.

– Tidigare forskning har identifierat strukturer som orsakar ojämställdhet i de traditionella, samiska renskötarsamhällena. Det är viktigt att samla existerande kunskap och skapa en holistisk förståelse för strukturell ojämställdhet och främja jämställdhet i renskötarsamhällena. Hur förhindrar, eller försvårar, strukturer som skapar ojämställdhet kvinnors tillgång till renskötsel som uppehälle, och vad det får för implikationer för samekvinnors åtnjutande av sina mänskliga rättigheter?, säger projektledaren Kamrul Hossein, professor vid Lapplands universitet i Finland.

Metoo har legat till grund för flera av årets ansökningar.

– Det är tydligt att metoo-upprorens genomslag i Norden har påverkat inriktningen på årets ansökningar. Många projekt har sexuella trakasserier i fokus. Bland de projekt som beviljats medel finns ett som ska studera hur kommuner i Norden arbetar för att motverka sexuella trakasserier inom hälsosektorn. Det är angeläget då sjukvårdspersonal är en yrkesgrupp som drabbas i stor utsträckning, säger Elin Engström, verksamhetsledare för NIKK, som administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Jämställdhetsfonden är initierad av de nordiska jämställdhetsministrarna för att stimulera forskning, insatser och samarbeten för ökad jämställdhet.

– Det är roligt att se bredden på de verksamheter som söker nordiskt samarbete. Bland årets projekt är det flera universitet som deltar, men också nationella räddningstjänster och organisationer för familjerådgivning, säger Elin Engström.

Updaterad 20 november 2019