Skip to main content sv

Europaparlamentet vill straffa sexköpare

EU-länderna bör minska efterfrågan på prostitution genom att straffa sexköparna och inte de prostituerade, säger Europaparlamentet i en icke-bindande resolution det antog 26 februari.


foto_euflaggor

Ledamöterna betonar att prostitution strider mot den mänskliga värdigheten och principen om mänskliga rättigheter, oavsett om det är påtvingat eller frivilligt, och uppmanar EU-länderna att ta fram strategier för att hjälpa kvinnor som vill lämna prostitutionen.

– Hellre än att legalisera, vilket har lett till katastrofer i Holland och Tyskland, behöver vi angripa prostitution mer nyanserat. Vi ska bestraffa män som behandlar kvinnors kroppar som varor, utan att bestraffa dem som drivits till sexarbete, sa den brittiska socialdemokraten Mary Honeyball, som lett arbetet med resolutionen.

– Vi vill skicka en stark signal om att Europaparlamentet är ambitiöst nog att ta itu med prostitution i stället för att acceptera att det är en del av livet.

Den icke-bindande resolutionen antogs med 343 ja-röster mot 139 nej-röster och 105 nedlagda röster.

Minska efterfrågan

De flesta ledamöter anser att ett av de bästa sätten att bekämpa prostitution och människohandel med kvinnor och flickor är den så kallade nordiska modellen, som finns i Sverige, Island och Norge. Den ser prostitution som en kränkning av de mänskliga rättigheterna och en form av våld mot kvinnor och kriminaliserar sexköparna i stället för dem som säljer sex.

Bekämpa våld mot kvinnor

I en separat resolution, som antogs 25 februari, säger parlamentet att våld mot kvinnor måste lyftas upp till EU-nivån. De uppmanar EU-kommissionen att lägga fram lagförslag innan slutet av året för att stoppa könsrelaterat våld och betonar att alla former av könsrelaterad våld bör betraktas som brott.

Läs hela pressmeddelandet från Europaparlamentet.

Updated 6 oktober 2020