Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Få insatser riktade till unga som har sex mot ersättning i Norden

Unga som har sex mot ersättning är en sårbar och särskilt utsatt grupp, men i de nordiska länderna är sociala insatser som riktar sig specifikt till denna grupp begränsade i antal. Det visar den nya rapporten Young people, vulnerabilities and prostitution/sex for compensation in the Nordic countries. Tidigare forskning visar att fler unga män än unga kvinnor uppger att de har erfarenhet av sex mot ersättning och även att unga HBTQ-personer i större utsträckning rapporterar att de har erfarenhet av sex mot ersättning, än unga personer som inte definierar sig som HBTQ.


Rapporten Young People, vulnerabilities and prostitution/sex for compensation in the Nordic countries fokuserar särskilt på unga personers erfarenheter av sex mot ersättning och syftar till att sammanställa, analysera och problematisera kunskap om denna fråga i Norden. Studien har tre delsyften. Dels syftar studien till att presentera befintlig kunskap om unga människors erfarenheter av sex mot ersättning, men också till att kritiskt diskutera de metoder som tillämpats i kunskapsproduktionen. Vidare beskriver och analyserar studien sociala insatser i relation till unga som har sex mot ersättning, samt analyserar tillämpning av lagstiftning som är relevant för denna målgrupp.

Det är första gången kunskap om unga som har sex mot ersättning sammanställs och synliggörs i samtliga nordiska länder. Sammanställningen av tidigare forskning, rapporter och intervjuer med professionella om erfarenheter och kunskap om fältet erbjuder sammantaget ett forskningsbaserat underlag för många olika aktörer som möter frågan i Norden, säger Charlotta Holmström, sociolog och huvudansvarig forskare för studien.

– Det är angelägen kunskap för alla aktörer som träffar unga personer i sitt arbete, bland annat inom socialt arbete, hälso- och sjukvård, polis, rättssystem och skola, men också för aktörer som arbetar med policyarbete.

Behov av mer kunskap
för att kunna ge adekvat stöd

I studien presenteras nationella rapporter från de fem nordiska länderna, skrivna av forskare på fältet i respektive land. Rapporterna bygger på olika typer av material; en del i huvudsak på tidigare forskning och rapporter, medan andra i huvudsak baseras på empiriskt material insamlat genom intervjuer med professionella som arbetar inom fältet.

Resultaten visar sammantaget att forskning om unga som har sex mot ersättning i de nordiska länderna är relativt begränsad. Få sociala insatser erbjuds specifikt till unga som har sex mot ersättning. Aktörer som möter unga efterfrågar mer kunskap om sex mot ersättning på en rad skilda nivåer; gällande förekomst och omfattning, motiv och erfarenheter, men också gällande vilka konsekvenser erfarenheter av sex mot ersättning har för de unga. Framförallt uttrycks stort behov av fördjupad kunskap gällande bemötande av unga som har erfarenhet av sex mot ersättning och hur verksamheter kan samarbeta kring denna fråga. Sammantaget finns det behov av mer kunskap om unga i Norden som har sex mot ersättning för att kunna erbjuda unga personer adekvat hjälp och stöd.


Huvudresultat från rapporten Unga utsatta, sårbarhet och prostitution/sex mot ersättning i Norden

Unga män samt HBTQ-personer oftare utsatta

Rapportens genomgång av tidigare forskning visar att fler unga män än unga kvinnor har erfarenheter av sex mot ersättning. Det är även en större andel unga HBTQ-personer[1] som rapporterar erfarenheter av sex mot ersättning än unga som inte definierar sig som HBTQ. Vidare berättar professionella på fältet att de möter unga vuxna migranter. Det är en grupp som inte finns representerad i litteraturen.

Få sociala insatser specifikt till unga som har sex mot ersättning

Få sociala insatser erbjuds specifikt till unga som har sex mot ersättning. Samtidigt visar tidigare forskning att unga som har sex mot ersättning i större utsträckning uppger att de har erfarenhet av drog- och alkoholkonsumtion, olika sorters utnyttjande, självskadebeteende och psykisk ohälsa.

Begreppsanvändningen har betydelse

I samtliga nationella rapporter lyfter socialarbetare och andra professioner på fältet betydelsen av begreppsanvändningen. Man betonar vikten av vilka begrepp som används för att beskriva unga personers erfarenheter av sex mot ersättning för möjligheterna för professionella att nå unga i behov av hjälp och för att kunna erbjuda adekvat stöd. Flera av de professionella inom sociala stödfunktioner som har intervjuats framhåller att begreppet prostitution försvårar möjligheten att etablera en relation med personer som behöver stöd och att det kan bidra till ökad stigmatisering.

Begränsat fokus på strukturella faktorer

I tidigare forskning och rapporter gällande ungas erfarenheter av sex mot ersättning har fokus i huvudsak varit på individuella och sociala förhållanden. Strukturella förhållanden beskrivs och analyseras i betydligt mindre utsträckning. Mer kunskap om strukturella faktorers betydelse för unga människors erfarenheter av sex mot ersättning efterfrågas.

Kunskapsläget – begränsad kunskap om unga som har sex mot ersättning

Vid genomgången av tidigare forskning och annan litteratur konstateras att kunskapen om unga i Norden som har sex mot ersättning är relativt begränsad och att omfattning och typ av kunskap om unga som har sex mot ersättning skiljer sig åt i de olika nordiska länderna.

Varierande lagstiftning inom Norden

De nordiska länderna har olika lagstiftning i förhållande till försäljning och köp av sexuella tjänster. Köp av sexuell tjänst av minderårig är emellertid kriminaliserat i alla nordiska länder. Även andra lagar påverkar ungdomar som har sex mot ersättning, men vilka lagar som är aktuella och hur de implementeras beror i stor utsträckning på om de som har sex mot ersättning är över eller under 18 år.

Susanna Young Håkansson


[1] Den svenska förkortningen HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter och motsvarar den nordiska och internationella förkortningen LGBTI.

Updaterad 14 februari 2024