Skip to main content sv

Debatt: Tillsammans bryter vi könsstereotyperna

År 2014 markerade Nordiska ministerrådet 40-årsjubileet för det nordiska jämställdhetssamarbetet, ett produktivt samarbete som har spelat en stor roll för de nordiska ländernas topplaceringar i diverse internationella index. Resultaten talar för sig själva: Ingenstans i världen är kvinnor och män i dag lika jämställda som i Norden. Nu är det dags för ytterligare ett steg framåt.


Manu Sareen. Pressbild
 Manu Sareen. Pressbild

Genom åren av nordiskt jämställdhetssamarbete har ett bestående huvudtema varit lika rättigheter och likvärdig status för kvinnor och män på arbetsmarknaden. Uppmärksamhet har riktats mot löneskillnader mellan könen och nedbrytning av traditionsbundna könsroller på arbetsmarknaden. Här är möjligheten att förena förvärvsarbete och familjeliv en viktig förutsättning. Att pappor och mammor i allt högre grad delar på ansvaret för att sköta barnen har blivit en självklarhet, och i dag bidrar den höga sysselsättningsgraden av Nordens kvinnor i hög grad till den nordiska välfärdmodellen.

Det är många steg kvar innan de nordiska länderna uppnår jämställdhet i näringslivet, medan jämställdheten nått bättre in i våra parlament. De nordiska länderna har många gemensamma referensramar och mål, men vi väljer olika metoder för att ta oss fram till målen. Just därför kan vi lära så mycket av varandra.

De kommande åren tar det nordiska jämställdhetssamarbetet delvis nya riktningar. I samarbetsprogrammet för 2015–2018 vill vi sätta fokus på jämställdheten i det offentliga rummet. För demokratin handlar inte bara om rösträtt – det handlar också om att kunna delta i den offentliga debatten.

Norden. Illustration Emma Hanquist
 Illustration Emma Hanquist

Ord bidrar till att skapa verkligheten, och när vi börjar tillåta användningen av en hånande och trakasserande samtalston blir det också allmänt accepterat. Vi vill helt enkelt inte vara med om det utan i stället motverka det, på samma sätt som vi i flera år har arbetat för att motverka fysiskt våld mot kvinnor och annat våld i nära familjerelationer. Vi vet också att jämställdhet bidrar till hållbar tillväxt, och vill därför även sätta ökat fokus på jämställdheten som drivkraft för välfärden och innovationen i Norden.

Hittills har jämställdhetspolitiken mest lagt vikt vid kvinnornas situation i samhället, på arbetsmarknaden och i politiken. För att gränserna mellan så kallade kvinno- och mansutbildningar och -yrken ska kunna ruckas på måste också mansperspektivet inkluderas i arbetet. Här behöver vi hitta fler metoder för att motverka de könsstereotypa uppfattningar som påverkar kvinnors och mäns, pojkars och flickors vardag och livsval. De kommande åren kommer vi därför att jobba för att facilitera mäns och pojkars aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet och -debatten.

Det nya samarbetsprogrammet för jämställdhetssektorn i det nordiska regeringssamarbetet innebär inte en ny nordisk jämställdhetspolitik. Det är vårt sätt att konkretisera samarbetet mellan de nordiska regeringarna på jämställdhetsområdet. Programmet har kommit till med inspel från såväl Nordiska rådets parlamentariker som jämställdhetsaktörer ute i Norden, och har därför ett brett stöd. Med detta stöd i ryggen delar vi också med oss av våra erfarenheter i FN och på andra internationella arenor.

Jämställdhetsteman som tas upp i nordisk regi tenderar att sprida sig som ringar på vattnet och påverka dagordningar också utanför Norden. Men de goda erfarenheterna och exemplen behöver också spridas på vår nordiska hemmaplan, i politiken, på jobbet och i hemmen. Genom att tillsammans tänka och agera jämställt kan vi, politiker och medborgare, föra våra länder ännu närmare målet om ett rättvist och demokratiskt Norden.

Updated 18 juni 2020