Skip to main content sv

Antiziganistisk homofobi och romska hbtqi-personers rättigheter i de nordiska länderna


I jämförelse med många länder i Europa och världen har de nordiska länderna kommit långt i kampen för hbtqi-personers rättigheter. Men romska hbtqi-personers rättigheter är ändå insnärjda i ett komplext nät av diskriminering och marginalisering. Lite eller ingen forskning har utförts på denna grupp inom Norden. Projektet utgör ett första steg mot att sätta romska hbtqi-personers livsvillkor på agendan i de nordiska länderna. Projektets syfte är att synliggöra romska hbtqi-minoriteter i Norden och   den diskriminering utifrån flera aspekter som drabbar dem, bland annat genom antiziganistisk homofobi. Resultatet av projektet blir en publikation och en rad offentliga boklanseringar/seminarier i tre nordiska huvudstäder (Helsingfors, Stockholm och Oslo) där romska hbtqi-personer och hbtqi-aktivisters röster görs hörda.

Projektet ger en översikt över god praxis från andra europeiska länder, där rörelser för romska hbtqi-rättigheter har växt fram och synliggjort de utmaningar som dessa grupper möter. Syftet med publikationen är att utrusta organisationer, institutioner och intressenter med relevant kunskap och verktyg som höjer det allmänna medvetandet om de specifika former av diskriminering som drabbar romska hbtqi-personer. På så sätt bidrar insatsen till att skapa en accepterande miljö som värdesätter mångfalden bland romer och hbtqi-personer, som motverkar antiromsk homofobi och som stöder romska hbtqi-personer i deras kamp mot diskriminering och för lika rättigheter i de nordiska länderna. Genom boklanseringarna blir det möjligt att sammanföra relevanta intressenter och säkerställa att kunskapen förmedlas där den behövs.

Nordic Futures: lärande utifrån QTIBIPoC-rörelsen


Detta projekt bygger på ett samarbete mellan fem nordiska organisationer som alla är engagerade i den växande QTIBIPoC-rörelsen (Queer, Trans*, Inter* and Black, Indigenous, People of Colour). Genom forskning kommer projektet att utveckla en digital och fysisk verktygslåda baserad på nordiska QTIBIPoC-personers erfarenheter. Verktygslådan ska också innehålla ett teoretiskt, historiskt och praktiskt avsnitt. Verktygslådan kommer att fungera som ett långsiktigt redskap för fortlöpande utvärdering och lärande och utgöra en kunskapsbank och en mall för arbetet med QTIBIPoC-personer inom Norden. Projektet kommer också att anordna en nordisk konferens där själva forskningen och verktygslådans rekommendationer presenteras i form av seminarier, diskussioner och föreläsningar. Vid konferensen medverkar regionala aktörer och det ges möjlighet till arbete i nätverk och kapacitetsuppbyggnad med utgångspunkt från verktygslådan. Detta gör det möjligt för deltagarna att ta med sig nya kompetenser tillbaka till sina gemenskaper, organisationer och arbetsplatser samt att stärka sitt arbete med den aktuella målgruppen i hela Norden och utanför projektets ram.

QTIBIPoC är en förkortning av Queer, Trans*, Inter* and Black, Indigenous, People of Colour.

Minoritetsstress – Interfems nordiska nätverk för feministisk aktivism


Målet med projektet Minority Stress – Interfems Network for Feminist Activism, är att stärka det nordiska nätverket för rasifierade kvinnliga och transpolitiker och aktivister, och erbjuda online kapacitets­byggande utbildning och mentorskapsprogram för hållbar aktivism. Genom projektet främjas jämställdhet, demokratiskt deltagande, aktivt medborgarskap och politisk delaktighet. Deltagare och partners i projektet är baserade i Åland, Danmark, Finland, Grönland, Norge, Sápmi och Sverige.

Projektets aktiviteter omfattar:

  • Virtuell onlineutbildning och utbyte för aktivister.
  • Internationella nätverksträffar på Åland, Oslo, Stockholm och Sápmi.
  • Utbildning av virtuella tränare/facilitatorer.
  • Produktion av utbildningsmaterial online, webbseminarier, kortfilmer och handböcker.
  • Kapacitetsuppbyggnad genom utbildning och mentorskap av unga aktivister.

Updated 7 februari 2023