Skip to main content sv

Kunder som förövare av sexuella trakasserier inom den nordiska servicesektorn


Projektet handlar om att kritiskt analysera hur nordiska ideal om ledning och organisering påverkar arbetsmiljön för anställda inom serviceyrken och detaljhandel. Projektet fokuserar särskilt på kundorienteringsideal som ofta ses som ”naturliga” och självklara för det nordiska sättet att organisera arbetet inom serviceyrken.

Projektet analyserar konsekvenserna av att kunden prioriteras, exempelvis hur det leder till problematiska maktrelationer mellan kund och anställd. Projektet kommer att bidra med kunskap om huruvida organisering för kunden kan generera ojämställda arbetsmiljöer genom att upprätthålla makt- och könsstrukturer. Och om dessa strukturer i så fall ger utrymme för våld och sexuella trakasserier mot anställda.

NORA Conference 2019


NORA-konferensen (Nordic Journal of Feminist and Gender Research) hölls i Reykjavik den 22-24 maj, 2019. Temat var fysiska och symboliska gränser i tider av nationalistisk renässans.

Projektets syfte var att samla forskare och studenter från hela Norden till konferensen. Genom konferensen ville projektet bidra med nordiska perspektiv på jämställdhet, feminism och genus/könsforskning, och synliggörande av den internationellt. Konferensen resulterade i ett antal publikationer i nordiska och internationella tidskrifter.

Konferensens hemsida: NORA.hi.is

NORA conference: Voices in Nordic gender research


Nordic journal of feminist and gender research, NORA, är en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift med fokus på nordisk genusforskning. När Roskilde och Aalborg universitet var redaktörer för tidskriften ansökte de om finansiering för att arrangera en konferens i Roskilde i november 2014. Syftet med konferensen var att samla nordiska forskare och andra intresserade för att presentera den senaste genusforskningen. Konferensen producerade åtta keynote-föreläsningar och ett stort antal papers som berörde nordisk genusforskning inom ett brett spektra av teoretiska och empiriska ämnen: jämställdhet och välfärdssamhället, kropp och förkroppsligade erfarenheter, feministiska strategier, sexualitet, normativitet och identitetspolitik.

Konferensen bidrog till ökad kunskap om NORA och stärkte banden mellan nordiska forskare och forskningsmiljöer. Det beslutades även att en nordisk genusforskarkonferens ska hållas vart tredje år. Planeringen inför 2017 års arrangemang tog vid redan efter konferensens slut.

Updated 24 februari 2022