Skip to main content sv

Glesbygdens brist på jämställdhet tema under årets kvinnokommission

Kvinnor flyttar från Nordens glesbygdsområden till städerna, vilket gör att en majoritet av invånarna på landsbygden är män. Denna utmaning liksom strategier för att få bukt med ojämställdheten kommer Nordiska ministerrådet med hjälp av NIKK att lyfta under FN:s kvinnokommissions årliga möte i New York.


Nästa vecka startar CSW62, FN:s kvinnokommissions årliga möte i New York, USA. Årets tema handlar om kvinnor och flickor på glesbygden.

Under tio dagar träffas deltagarländernas representanter för att granska vilka framsteg som görs för jämställdheten, identifiera utmaningar och formulera strategier.

NIKK har producerat en film som illustrerar problem och möjliga lösningar utifrån en nordisk kontext. Filmen ska inleda det expertsamtal som Nordiska ministerrådet arrangerar under måndagen (under konferensens första dag). Syftet med samtalet är att diskutera möjliga vägar ut ur glesbygdsproblematiken, det vill säga att kvinnor och män flyttar från landsbygden bland annat på grund av brist på utbildnings-, arbets- och påverkansmöjligheter. Till filmen har den nordiska institutionen Nordregio tagit fram kartor som visar på flyttströmmar, tillgång till jobb, utbildning och vård i Norden, samt hur dessa påverkar glesbygdspopulationen.

Bland annat visar kartorna att det främst är unga människor som flyttar från glesbygdsområden till städer. Detta får effekter för välfärden, då den åldrande befolkningen får det svårt att upprätthålla den på sikt. I förlängningen påverkar det främst kvinnor, som ytterst ansvarar för barn och gamla när den offentliga sektorn inte räcker till. Mödrar och barn riskerar också att drabbas av långa avstånd till förlossningsvård.

Kartorna pekar också på det faktum att främst unga kvinnor flyttar till städerna. De flyttar ofta för att studera då det saknas utbildningsmöjligheter på hemorten. Bristen på kvalificerade jobb i glesbygden gör också att kvinnorna ofta väljer att stanna kvar i städerna efter utbildningens slut. Tillgång till utbildning påverkar även män som bor i glesbygden. Där det finns möjlighet till högre utbildning utbildar sig även män i större utsträckning.

Möjliga strategier för att få fler att bo kvar i glesbygdsområden eller välja att flytta dit är satsningar på lokala utbildningsinstitutioner, liksom att minska könssegregeringen på arbetsmarknaden för att skapa fler jobbmöjligheter.

Updaterad 15 januari 2020