Skip to main content sv

Nu samlas nordisk jämställdhetsstatistik

Visste du att islänningar har det mest jämställda uttaget av föräldraledighet i Norden?
Snart blir det lättare att jämföra jämställdhetsstatistiken från olika nordiska länder. Statistikbyråerna samarbetar för att få fram en samlad statistik.


Internationellt har de nordiska länderna kommit långt i sitt jämställdhetsarbete. Det märks inom områden som hälsa, politisk makt och kvinnors tillgång till utbildning, men fortfarande finns mycket kvar att göra. För att få en samlad bild av läget har Nordiska ministerrådet initierat ett samarbetsprojekt mellan de nordiska statistikbyråerna. En arbetsgrupp har fått i uppgift att ta fram statistik om kön och jämställdhet och göra informationen tillgänglig för en bredare allmänhet.
– Statistiken ska vara ett faktabaserat beslutsunderlag till politikerna. Den ska också användas för att sprida kunskap om vårt nordiska jämställdhetsarbete, säger Linn Mårtens, som arbetar med jämställdhetsfrågor på Nordiska ministerrådet.

Svårt att jämföra statistik om våld

Annemette Lindhardt Olsen. Foto: privat
 Annemette Lindhardt Olsen. Foto: privat

Samarbetet mellan de nordiska statistikbyråerna inleddes sommaren 2014. Sedan dess har arbetsgruppen, som består av en representant från varje land, träffats för att sammanställa statistiken. När statistikbyråernas egna siffror inte har räckt till har arbetsgruppen sökt andra källor, som exempelvis hos NOMESCO, kommittén för hälsostatistik i de nordiska länderna, eller FN-organet UNECE (Economic Commission for Europe).
– I arbetsgruppen har vi till exempel letat fram siffror gällande inkomstförhållanden, könsfördelning i bolagsstyrelser och föräldraledighet, säger Annemette Lindhardt Olsen.
I vissa frågor har det varit svårt att hitta siffror. Det gäller till exempel inom området mäns våld mot kvinnor.
– Nationell statistik bygger på undersökningar som inte går att jämföra med varandra. Att jämföra polisanmälningar blir heller inte korrekt, eftersom många drabbade inte anmäler brott, säger Annemette Lindhardt Olsen, projektledare för arbetsgruppen.

Resultaten samlas i skrift

Den samlade statistiken kommer att publiceras i skriften ”Nordic gender equality in figures 2015”, som släpps vid FN:s kvinnokonferens i New York i början av mars. Skriften är en lättillgänglig faktafolder uppdelad i ämnesområden som hälsa, utbildning, arbetsmarknad och inflytande/makt. Statistiken visar både utvecklingen över tid samt skillnader och likheter mellan länderna. Det framgår till exempel att inkomstklyftan mellan kvinnor och män är minst i Danmark, och att kvinnors obetalda hemarbete sedan år 2000 har minskat i alla nordiska länder.
– Skriften ska användas i internationella sammanhang. Vi i Norden har kommit långt när det gäller jämställdhet och kan fungera som inspirationskälla till andra länder, säger Annemette Lindhardt Olsen, projektledare för arbetsgruppen.

Ny hemsida med jämställdhetsstatistik

Statistik från de nordiska länderna finns redan samlat i databasen Nordic Statistics, men i dagsläget finns jämställdhet inte med som ett ämnesområde. Framöver kommer den nya samlade statistiken på jämställdhetsområdet att läggas in. Den 15 september lanseras även en ny hemsida på norden.org. Där kommer jämställdhetsstatistiken att presenteras med beskrivande text, siffror och grafer.
Enligt Annemette Lindhardt Olsen är en fördel med projektet att det har etablerats ett samarbete mellan tjänstemän som arbetar med jämställdhetsfrågor på de nordiska statistikbyråerna.
– Det är viktigt att veta vad kollegor i andra nordiska länder arbetar med. Vi kan hjälpa och inspirera varandra. Det handlar om kunskapsöverföring. Nu har vi etablerat kontakt och kan även planera framtida samarbeten, säger hon.
Linn Mårtens vid Nordiska ministerrådet tycker att det är positivt att all jämställdhetsstatistik som gäller förhållandena i de nordiska länderna sammanförs.
– Det innebär att vi kan hänvisa alla intresserade till hemsidan. Tidigare har det funnits statistik, men den har inte varit samlad.

Updated 18 juni 2020