Skip to main content sv

Ny nordisk rapport: Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet

Sexuella trakasserier och förebyggande insatser på arbetsplatser i Norden var fokus i en tvåårig nordisk forskningssatsning. Flera forskningsprojekt har tagit fram nya metoder och verktyg, i samarbete med arbetslivsaktörer, chefer och anställda. Nu finns alla resultat samlade i en ny rapport från NIKK.


Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett komplext område som berör många olika kunskaps- och forskningsfält. Samtidigt visar internationella forskningsöversikter att det behövs mer forskning om förebyggande insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet, och att forskning inom och mellan nordiska länder nästan helt saknas. För att utveckla kunskapsläget initierade Nordiska ministerrådet en nordisk forskningssatsning 2021-2023 i samverkan med flera sektorer inom det nordiska samarbetet.

Rapporten “Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet”, med förord av Katrín Jakobsdóttir, Islands statsminister och jämställdhetsminister, sammanfattar forskningssatsningen och lyfter fram resultaten från de fem beviljade projekten. Den diskuterar även förutsättningar för att utveckla kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet och vägar framåt. Rapporten ger insikter om de utmaningar som finns i arbetet mot sexuella trakasserier inom olika branscher såväl som möjliga lösningar och vänder sig till arbetslivsrepresentanter, beslutsfattare, tjänstepersoner och alla andra som vill få en fördjupad kunskap i ämnet.  

Kunskapsutveckling i samverkan och fortsatt forskning

Samverkan med arbetsplatser och aktörer inom arbetslivet samt en nordisk dimension i forskningen var förutsättningar för att tilldelas forskningsmedel i satsningen. Forskarna har samarbetat med bland annat turism- och besöksnäringen, vård och omsorg, fackförbund och arbetlivsorganisationer.

Projekten har tagit fram nya verktyg och metoder mot sexuella trakasserier. Exempel är ett nordiskt enkätverktyg för jämförelser mellan arbetsplatser i Danmark, Norge och Sverige, en verktygslåda för att öka kunskapen och skapa dialog om sexistiska trakasserier på arbetsplatser inom vård och omsorg, och utveckling av ett interventionsverktyg för att aktivera bystanders/ kollegor som blir vittnen till sexuella trakasserier.

Forskningssatsningen genomfördes i samverkan med de nordiska jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorerna samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. Nordiskt samarbete och nära samverkan med branscher inom den nordiska arbetsmarknaden har underlättat spridningsinsatser och resulterat i nya samarbeten. Flera projekt fortsätter också den forskning som initierats inom satsningen i nya projekt.

Updaterad 6 maj 2024