Skip to main content sv

Två steg fram och ett tillbaka i synen på kvinnors företagande

Vilka insatser leder till ett företagande på lika villkor? Det undersöks i en rapport från svenska Tillväxtverket. De nordiska länderna har mycket att lära av varandra, visar rapporten.


De nordiska länderna liknar på många sätt varandra. Grundläggande värderingar och samhällslösningar har stora likheter i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och på Åland. Synen på företag, företagande och jämställdhet likaså.

Katarina Pettersson, forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har gjort en genusanalys av olika policys för kvinnors företagande i Norden.

– Jag har undersökt de policys som finns för att stödja kvinnors företagande i de sex olika nordiska länderna och helt enkelt tittat närmare på hur ländernas policy är formulerad, säger hon.

Rapporten, En genusanalys av policy för kvinnors företagande i Norden, lyfter fram resultat och lärdomar av insatser som genomförts för att främja kvinnors företagande. Den ger en breddad och fördjupad kunskap om vilka insatser som på sikt kan leda till ett företagande på lika villkor.
– När man positionerar kvinnor i en underordnad ställning och utgår från att de behöver hjälp, att de inte kan det här med företagande, då läggs fokus på individuella kvinnor som är företagare och inte på de strukturella problem i företagsfrämjande system och arbetsmarknaden i stort som missgynnar kvinnor.

Vissa av de nordiska länderna har under senaste åren tagit steget mot ett mer strukturellt perspektiv medan andra har tagit ett steg tillbaka.

– Det blir intressant att se vad som händer framöver. Inte minst eftersom både Norge och Sverige har relativt nya regeringar, säger Katarina Pettersson.

Updaterad 2 juli 2020