Skip to main content sv

Ny nordisk fond främjar LGBTI-personers villkor

Foto: Martin Zachrisson/norden.org

Sedan 2020 samarbetar de nordiska länderna för att LGBTI-personer ska ha lika rättigheter, behandling och möjligheter i regionen. I år utlyses medel från Nordisk LGBTI-fond för första gången. Fonden syftar till att främja nordiskt arbete för att förbättra LGBTI-personers villkor. 


Sedan 2020 samarbetar de nordiska länderna för att LGBTI-personer ska ha lika rättigheter, behandling och möjligheter i regionen. I år utlyses medel från Nordisk LGBTI-fond för första gången. Fonden syftar till att främja nordiskt arbete för att förbättra LGBTI-personers villkor. 

Strategin för det nya nordiska samarbetet om LGBTI-personers villkor sätts i verket 2021. En del i arbetet är den nya fond som syftar till att främja nordiskt samarbete inom LGBTI-området.  

— LGBTI-personer ska kunna leva fria, öppna och bra liv i de nordiska länderna. Den nordiska LGBTI-fonden är ett viktigt led i att nå dit. Fonden är ett unikt sätt för att stötta nordiskt förändringsarbete på LGBTI-området, säger Finlands jämställdhetsminister Thomas Blomqvist. 

Projekt som bidrar till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt ska 1 238 000 danska kronor fördelas. NIKK administrerar Nordisk LGBTI-fond på uppdrag av Nordiska ministerrådet och kommer att ta emot ansökningar efter sommaren 2021.  

Liksom för Nordisk jämställdhetsfond krävs att aktörer från minst tre nordiska länder medverkar i ansökan. Tack vare samarbetet växer kunskapen och sprids över gränserna. Vi hittar gemensamma lösningar och lär av varandra. Aktiviteterna ska starta under 2021 och genomföras inom två år. Pengarna kan användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap, arrangera konferenser och nätverk med mera. 

— Vi vet att det finns stor kompetens, kunskap och vilja att driva utvecklingen framåt, inte minst inom civilsamhället. Det hoppas vi avspeglas i ansökningarna, säger Thomas Blomqvist. 
 

Preliminära hålltider för Nordisk LGBTI-fond  

Ansökan görs genom ett formulär som kommer finnas tillgängligt på nikk.no under ansökningstiden. 

  • 1 september – utlysningen öppnas  
  • 30 september  – sista dag för ansökan  
  • November/December – beslut meddelas sökande  
  • December – kontrakt skrivs 

 
Läs mer om Nordisk LGBTI-fond här och förbered din ansökan genom att läsa vår guide för dig som ska söka medel

NIKK and Nordregio arrange the webinar Gender equality – a key to rural prosperity

Photo: norden.org
Photo: norden.org

The population structure in the Nordic countries is changing fast. Ageing, migration, and urbanisation pose challenges for both labour markets and welfare provision – especially in remote rural regions. The current Covid crisis adds fuel to the fire and the response and resilience differs widely between countries and regions. What are the solutions towards a more sustainable regional development?


Two new reports point to the importance of adding a gender perspective to regional policy and planning, especially in remote areas. Men and women have different migration patterns and educational aspirations. The gender-segregated labour market and traditional gender roles in responsibility for care are persistent. What if rural areas could be frontrunners in breaking gender stereotypes and enabling work-life balance for young families and local entrepreneurs?

NIKK, Nordic Information on Gender, and Nordregio, Nordic Institute for Regional Development, invites you to a webinar on March 25 exploring the connection between gender and regional development. What can we learn from research and proactive policies, regional experts and local change-makers from some of the most isolated places in the Nordics? Join the discussion on Zoom!


Read more about the seminar
Language: English
Questions about the event: Elin Engström, Head of operations, NIKK, +46 766-229 239, elin.engstrom@genus.gu.se

Nordisk kunskapsöversikt ger perspektiv på regionalpolitik

Nordens befolkningsstruktur är under förändring. En åldrande befolkning, migration och urbanisering leder till utmaningar för såväl arbetsmarknaden som välfärden i stort. Flera av de problem och lösningar som lyfts fram inom området kan motverka både regional utveckling och jämställdhet, om de genomförs utan att ha analyserats ur ett genusperspektiv. Det visar en ny nordisk kunskapsöversikt.


Syftet med kunskapsöversikten Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontext är att på en övergripande nivå sammanställa kunskap om den demografiska utvecklingen i Norden, utmaningar kopplade till den och särskilt visa på genusperspektivets tillämpning och betydelse för frågorna.

Utmaningarna återfinns i hela Norden, men präglas av regionala förutsättningar och skillnader mellan rurala och urbana områden. Därför har kunskapsöversikten särskilt fokus på frågor om regionala utvecklings- och policyfrågor kopplade till demografi och urbanisering. Frågeställningar inom temat handlar bland annat om mobilitet, pendling, försörjningsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier.

Underlaget har hämtats från både policydokument och forskning.

Policydokument och forskning

Kunskapsöversikten undersöker hur och på vilket sätt jämställdhet finns med som målsättning i regionalpolitiken i de nordiska länderna, men också på vilket sätt problembilder förstås och lösningar presenteras. Genomgången av policydokument ur ett genusperspektiv visar att såväl problem som lösningar i stort är okönade, eller könsblinda. Det innebär att policyerna missar att kvinnor och män har olika erfarenheter och förutsättningar och att problembeskrivningar och föreslagna lösningar kan få olika effekter för kvinnor och män.

Könsblindheten blir problematisk då rörelsemönster, utbildningsnivå, demografisk utveckling och arbetsmarknad är områden som i högsta grad är sammankopplade med kön. Det blir också problematiskt eftersom kvinnor och män påverkas olika av ekonomisk och social politik. Översikten visar sammantaget att regionalpolitik och utveckling kräver ett helhetsperspektiv.

Denna översikt svarar inte på frågorna om hur politiken bäst ska styras, men vill poängtera att genus- och jämställdhetsperspektiv skulle behöva lyftas mer i nationella policyer. Ansvaret för att implementera den nationella politiken har mer och mer hamnat på lokala aktörer. Då blir en tydlig styrning av vilka mål som ska uppnås än mer viktig, säger Lena Grip, fil.dr. i kulturgeografi vid Karlstads universitet, som tagit fram kunskapsöversikten.

Forskning om regionala utvecklings- och policyfrågor kopplad till demografi och urbanisering/centralisering i Norden är ett brett kunskapsområde. Mycket handlar om de rurala, perifera och glesbefolkade områdenas utmaningar, både utifrån ett nationellt perspektiv och från regionernas egna upplevelser.

Kunskapsöversikten presenterar särskilt forskning som belyser hur dessa frågor är sammankopplade med kön. Ett exempel är frågan om ökad pendling, som ses som ett sätt att lösa både rurala områdens matchningsproblem och behov av specialistkompetens på arbetsmarknaden. Forskning lyfter fram att det saknas en problematisering av vem som ska pendla och vad detta skapar för utmaningar för familje- och privatliv.

Det finns också behov av fortsatt forskning, för att få en större förståelse kring regional utveckling kopplat till genus, demografi och centraliseringstrender, säger Lena Grip.

I kunskapsöversikten presenteras flera förslag på frågeställningar för fortsatt forskning (se faktaruta). Översikten är framtagen av Lena Grip, på uppdrag av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, placerat på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Updated 3 december 2020