Skip to main content sv

Jämställdhet i polisorganisationer


Det huvudsakliga syftet med projektet “Women in the Police” är att fokusera på jämställdhet och mångfald i polisorganisationer. Särskilt fokus riktas mot möjligheterna att kombinera arbetsliv och familjeliv och mot att i bred bemärkelse diskutera arbetsvillkor som kvinnor, likväl som män, möter i en mansdominerad organisation. I projektet kommer polisens rekryteringsprocesser granskas från ett jämställdhetsperspektiv.

Seminariet “Women in the police: from patrolling to leadership” arrangeras i Riga den 31/5-1/ 2017. Här kommer goda exempel och information från nationella satsningar för att öka andelen kvinnor inom polisen i de nordiska och baltiska länderna att presenteras och diskuteras. Ambitionen är att undersöka om olika jämställdhetsstrategier faktiskt resulterat i en högre andel kvinnor på alla nivåer inom polisen. Har strategierna lett till önskad effekt?

Updaterad 6 april 2022