Skip to main content sv

Nordiskt nätverk mot sexköp


Den svenska sexköpslagen infördes år 1999 och har bidragit till att förändra synen på prostitution. Lagen har blivit ett viktigt redskap för att motverka trafficking och andra länder i Norden har följt efter. År 2009 stiftade Norge och Island sexköpslagar och i Danmark och Finland kräver många en liknande lag.

Vid seminarier under Nordiskt Forum i Malmö 2014 satte nätverket fokus på den nordiska modellen och det motstånd man kan möta i kampen mot sexköp. De riktade också blicken mot sexköparen: Vilka är det som köper sex? Hur legitimerar de sina handlingar? Hur kan man synliggöra sexköparens roll i prostitutionen? Seminariet var välbesökt, och deltagarna uttryckte att det gav god insikt i varför kriminalisering av sexköp är en viktig del i arbetet mot prostitution.

Deltagande organisationer i projektet fick ökad kunskap om prostitution i Norden och arbetar vidare med spridning av den nordiska modellen, tillsammans med organisationer i hela Norden samt Irland och Tyskland.

Updaterad 24 februari 2022