Skip to main content sv

Exit prostitution


I flera av de nordiska länderna har så kallade ”exit”-program upprättats, där prostituerade får hjälp och stöd för att ta sig ur sexindustrin. Projektet ”Exit prostitution” syftade till att samla in kunskap från det hjälparbete som pågick i den nordiska och baltiska regionen. Ambitionen var sedan att informera och utbilda organisationer och beslutsfattare, vilket gjordes genom en workshop i London, en konferens och medialt arbete.

Konferensen It’s time to pay! Are prostitution policies failing the most vulnerable? hölls i Helsingfors 2015. Projektet resulterade även i ett stärkt samarbete inom arbetet med att få sexarbetare att ta sig ur prostitution i den nordisk-baltiska regionen. Likaså inleddes planering för en internationell konferens på samma tema i Tallinn år 2017.

Nordiskt nätverk mot sexköp


Den svenska sexköpslagen infördes år 1999 och har bidragit till att förändra synen på prostitution. Lagen har blivit ett viktigt redskap för att motverka trafficking och andra länder i Norden har följt efter. År 2009 stiftade Norge och Island sexköpslagar och i Danmark och Finland kräver många en liknande lag.

Vid seminarier under Nordiskt Forum i Malmö 2014 satte nätverket fokus på den nordiska modellen och det motstånd man kan möta i kampen mot sexköp. De riktade också blicken mot sexköparen: Vilka är det som köper sex? Hur legitimerar de sina handlingar? Hur kan man synliggöra sexköparens roll i prostitutionen? Seminariet var välbesökt, och deltagarna uttryckte att det gav god insikt i varför kriminalisering av sexköp är en viktig del i arbetet mot prostitution.

Deltagande organisationer i projektet fick ökad kunskap om prostitution i Norden och arbetar vidare med spridning av den nordiska modellen, tillsammans med organisationer i hela Norden samt Irland och Tyskland.

Updated 24 februari 2022