Skip to main content sv

Klimatförändringar påverkar jämställdheten i Arktis

Klimatförändringar och växande industrier har förändrat livet i nordiska och ryska Arktis. Vad händer med jämställdheten när traditionella försörjningsmetoder mer eller mindre fasas ut? Det undersöks i ett nytt projekt som engagerar forskare i regionen.


NIKK spade symbol

Utvecklingen går snabbt i norra Norden. De traditionella näringarna som renskötsel, jakt och handarbete får allt mindre betydelse och många invånare vänder i stället blicken åt den växande gruvindustrin. Livet har på många sätt förändrats i grunden, menar Päivi Naskali, professor vid Lapplands universitet i Finland och projektledare för satsningen A Gender based approach to livelihood change in the Nordic Arctic.

Varför driver ni det här projektet?
– Vi vill sätta fokus på jämställdhet och förändringarna i genusordningen i norra Norden och i nordvästra Ryssland. Vi vill stimulera till dialog och stärka samarbetet mellan forskare vid olika universitet, men också mellan forskare och aktörer som arbetar för jämställdhetsfrågor i regionen.

Vad får förändringarna i norra Norden för konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv?
– Med de nya industrierna hoppas många att fler unga ska vilja stanna kvar i regionen, men eftersom industrijobben främst lockar män väljer många unga kvinnor att flytta. På sikt kan det leda till att vitaliteten i samhällena sjunker och att andelen äldre ökar. Det behövs mer forskning på det här området och i slutet av projektet hoppas vi att vi ska kunna ge rekommendationer till beslutsfattare på lokal nivå. De behöver satsa på utbildningar och arbetsmöjligheter som tilltalar unga kvinnor.

Päivi Naskali. Foto: Arto Liiti
 Päivi Naskali. Foto: Arto Liiti

Vad är det ni ska göra inom projektet?
– Forskare kommer att intervjua personer som bor i regionen och är verksamma inom olika områden, som renskötsel, gruvnäring och hushållsarbete. Resultaten kommer att diskuteras vid ett antal workshops och vid ett slutseminarium i september 2014. Tanken är att den här satsningen ska ligga till grund för ett mer omfattande forskningsprojekt framöver. Vi hoppas att vi, genom våra träffar, ska kunna staka ut riktningen för ett sådant projekt.

Varför är det viktigt att lyfta de här frågorna ur ett nordiskt perspektiv?
– Jämställdhet ses inte som en viktig fråga, särskilt inte i finska Lappland eller i nordvästra Ryssland. Det är viktigt att lära av varandra och utbyta erfarenheter. Det är också viktigt att vi få mer kunskap om det samiska samhället och vad förändringarna får för betydelse ur jämställdhetsperspektiv. Traditionella sysslor som renskötsel, fiske och handarbete är nära kopplat till den samiska identiteten. Gruvornas påverkan på de samiska samhällena och deras genussystem behöver studeras mer.

Bård: alla färger

Den här artikeln berättar om ett av de projekt som fått medel från Nordisk Jämställdhetsfond.

Updaterad 11 februari 2021