Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Unga mäns psykiska ohälsa i Norden

En forskningsöversikt om psykisk hälsa i relation till utbildning, arbetsliv och pandemi


Forskningsöversikten Unga mäns psykiska ohälsa i Norden bygger på en systematisk genomgång av forskning och relevant litteratur från de nordiska länderna mellan åren 2018–2022, med ett fokus på unga män mellan 15–30 år.

Det övergripande syftet med översikten är att redogöra för aktuell kunskap om unga mäns psykiska ohälsa genom att undersöka vad som orsakar problemen och uppkomna konsekvenser.

Översikten fokuserar särskilt på kunskap om unga mäns psykiska hälsa i relation till dagens villkor och utmaningar inom utbildning och arbetsliv i Norden. Studien lyfter även kunskap om vilka konsekvenser pandemin har fått för unga mäns psykiska hälsa, då ökad arbetslöshet, distansundervisning och isolering har riskerat att förstärka en negativ utveckling av det psykiska måendet.

Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTl-personer i Norden


I januari 2020 utökades det nordiska samarbete som sker genom Nordiska
ministerrådet till att inkludera arbetet för lika rättigheter, behandling av och
möjligheter för LGBTI-personer i Norden. Under det danska ordförandeskapet i ministerrådet samma år togs initiativ till ett nordiskt projekt som belyser unga LGBTI-personers välmående. Syftet med projektet är att sprida kunskap och erfarenheter i regionen, för att bidra till bättre levnadsvillkor för unga LGBTIpersoner i Norden.


Nordiska ministerrådets samarbetsorgan Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige, har utfört projektet som resulterat i denna rapport. Rapporten består av två delar:

  • En forskningsöversikt som beskriver forskningsläget om unga LGBTI-personers välmående i de nordiska länderna och
  • en kartläggning som presenterar ett urval av insatser för att förbättra unga LGBTI-personers välmående i Norden

Forskningsöversikten är skriven av Anna Siverskog, Fil. Dr, lektor vid hälsohögskolan vid Jönköping University. Kartläggningen är genomförd och författad av journalisten Ida Måwe.


Sammanfattningar av rapporten på nordiska språk

DK: Resumé af rapporten: Helbred, velvære og levevilkår blandt unge LGBTI-personer i Norden: En forskningsoversigt og kortlægning af initiativer

FI: Raportin yhteenveto: Nuorten LGBTI-henkilöiden terveys, hyvinvointi ja elinolot Pohjoismaissa: Tutkimuskatsaus ja aloitteiden kartoitus

IS: Samantekt af skýrslunni:Heilsa, líðan og lífsskilyrði ungs hinsegin fólks á Norðurlöndunum: Rannsóknaryfirlit og kortlagning aðgerða

NO: Oppsummering av rapporten: Helse, velvære og livsvilkår hos unge LGBTI-personer i Norden: En forskningsoversikt og kartlegging av tiltak

The Nordic road towards Beijing+25


2020 är det 25 år sedan som 189 av FN:s medlemsstater antog Pekingplattformen – den mest visionära agendan för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Jubileet erbjuder ett tillfälle för en global översyn av arbetet för jämställdhet, och en utvärdering av de åtgärder som länderna vidtagit för att möta de kritiska områden som plattformen adresserar.

Publikationen The Nordic road towards Beijing+25 beskriver de nordiska ländernas arbete för jämställdhet, genom att sammanfatta ländernas statusrapporter i förhållande till Pekingplattformens genomförande. Inom sex områden ges exempel på åtgärder, framsteg och erfarenheter, samtidigt som återstående utmaningar pekas ut.

Publikationen är framtagen inom projektet GenerationEqualityNordic.

Young people, vulnerabilities and prostitution/sex for compensation in the Nordic countries


Unga personer med erfarenheter av prostitution är en grupp som av flera anledningar är svår att nå, både för forskningen och sociala insatser. I NIKK:s projekt “Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution” kartläggs och analyseras kunskap om unga med erfarenheter av prostitution i samtliga nordiska länder.

Rapporten är framtagen inom projektet Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution.

Updaterad 19 maj 2022