Skip to main content sv

Ekonomisk jämställdhet i Norden


Ekonomisk jämställdhet mellan könen är en förutsättning för ett jämställt samhälle. Med fokus på inflytande och delaktighetlyfte detta projekt frågan om kvinnors ekonomiska situation i den nordiska regionen. Målet var en nordisk diskussion om pensioner, socialförsäkringar, arbetsmarknad och löneskillnader ur ett jämställdhetsperspektiv. Genom sammanlagt fyra seminarier, ett i respektive land, belystes såväl privat- som samhällsekonomiska aspekter av den nordiska jämställdhetsutmaningen.

I projektet samarbetade ett antal kvinnoorganisationer via paraplyorganisationen International Alliance of Women (IAW). Projektet höjde kunskapen om nordisk ojämställdhet hos politiker, myndigheter och civilsamhälle. Seminariet i Finland hölls mitt under valrörelsen och gav Kvinnosaksförbundet Union möjlighet att nå ut med frågan till en bred publik.

Updated 24 februari 2022