Skip to main content sv

Öppen utlysning om välfärdens resiliens

Photo: Klaus Nielsen/Pexels


De senaste årens finanskris, pandemi, krig, natur- och klimathot visar att den globala riskbilden kan utvecklas snabbt och att hoten mot våra samhällen är komplexa. Att stärka medborgarnas förutsättningar för en god hälsa är centralt för att klara kommande kriser. Samtidigt är utmaningarna inom välfärdens hälso- och sjukvård stora.

Lärdomar från pandemin visar att krishanteringen gick hand i hand med utvecklande av kunskap. Forskning spelar därför en viktig roll för att öka förutsättningar för välfärdens resiliens. Hur kan de nordiska länderna utveckla välfärd och välfärdstjänster utifrån behov både i dag och framöver?

Om projektet

För att aktualisera en nordisk diskussion om välfärdens resiliens har Nordiska ministerrådet tagit initiativ till ett projekt, som genomförs av NIKK. Projektets mål är att bidra med kunskap för att bättre förstå och analysera utmaningar och möjligheter för att fatta beslut som stärker krisberedskapen och ökar välfärdens resiliens i Norden, med fokus på hälso- och sjukvård ur genusperspektiv.

Projektet sträcker sig över flera kunskapsområden. Den kunskap som produceras är av relevans för flera sektorer inom det nordiska samarbetet och bidrar därför till stärkt samverkan mellan både politikområden och aktörer verksamma inom dem, liksom mellan forskare och andra experter. Projektet ska resultera i en publikation med texter som inkommit via en öppen utlysning samt ett seminarium.

Om utlysningen

Det rör sig om komplexa frågor som behöver belysas utifrån flera olika perspektiv. Därför ska projektet samla experter från olika delar av Norden, som i en gemensam publikation belyser aspekter av välfärdens hälso- och sjukvård i Norden för en god framtida beredskap ur genusperspektiv.

För att kunna identifiera relevanta perspektiv, kunskap och forskningsmiljöer i Norden genomförs en öppen utlysning (open call). Utlysningen riktar sig till disputerade forskare och doktorander (som påbörjat sin forskarutbildning), som är verksamma inom en forskningsmiljö i Norden. Uppdraget innebär att delta med en utforskande text, en essä. Uppdraget är arvoderat och de antagna skribenterna kommer bjudas in till en workshop för att starta skrivprocessen, utbyta kunskap, stärka det nordiska nätverket och möjliggöra synergier mellan de olika texterna.

 

Updaterad 13 juni 2024