Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Nordisk konferens om sexuella trakasserier: ”Hög tid att gå från me too till me neither”

Gemensam kamp, forskning och delad kunskap i Norden behövs för att få slut på sexuella trakasserier i arbetslivet. Det konstaterade Norges jämställdhets- och kulturminister Lubna Jaffery i sitt inledningstal på nordiska konferensen Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work.   –  Det är ett ambitiöst mål, men det finns inget alternativ. Det är hög tid att gå från me too till me neither, sa hon.


På Litteraturhuset i Oslo 30 oktober samlades forskare, beslutsfattare och arbetsmarknadsparter för att ta del av resultaten från Nordiska ministerrådets forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet 2021-2023. Fem projekt har tagit fram ny kunskap om att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatser.  

Kvinnor löper störst risk att utsättas för sexuella trakasserier. Även faktorer som ålder, etnicitet, utbildning, funktionsvariation och sexuell identitet påverkar såväl utsattheten som förmåga och möjlighet att som anställd eller arbetsgivare hantera det som sker. Forskning från flera undersökningar i Norden visar att omkring en tredjedel av alla kvinnor utsätts någon gång under sitt arbetsliv.

– På Island har stora studier släppts med några års mellanrum och vi ser inte att sexuella trakasserier minskar. Vi använder ordet epidemi, sa Dagný Aradóttir Pind, jurist vid isländska fackförbundet BSRB, som deltog i samtal om förebyggande arbete, med Joakim Aadland, föreståndare för Balansekunst i Norge och Jeanine Førland, rådgivare inom HR och personalanalys, Polishögskolan i Norge, modererat av Hannah Helseth.

Projektet Sexual Harassment in Tourism and Hospitality – using the past and present to inform the future poängterade att det behövs målgruppsanpassad och tillgänglig kunskap om sexuella trakasserier så att utbildning och informationsmaterial verkligen når fram. Både anställda och ledare inom turistsektorn i Norden är ofta unga. Många har inte heller nordiska språk som modersmål.  

Frågor om beteende synliggör trakasserier

Joakim Aadland från intresseorganisationen Balansekunst representerade kultursektorn där utsattheten är stor eftersom osäkra anställningar och frilansuppdrag är så vanligt. En studie de har gjort visar tydligt hur svaren påverkas av hur frågorna ställs.

– När vi ställde frågan “har du någonsin blivit utsatt för sexuella trakasserier” svarade väldigt få personer ja. När vi ställde specifika frågor om de upplevt det ena eller det andra ökade siffrorna. Så det gör det ännu svårare att arbeta med detta, sa han. 

För att få fram jämförbara data om sexuella trakasserier i Norden har projektet IWS-Nordic utvecklat ett standardiserat frågeformulär utifrån frågor om olika beteenden. Formuläret Inventory of Workplace Sexual Harassment finns tillgängligt på projektets webb, på danska och engelska och snart även på norska och svenska.

Arbetsplatskulturen behöver förändras

Inom besöks- och restaurangnäringen är risken att utsättas hög bland de som möter kunder dagligen. Projektet Customer Sexual Harassments in the Nordic Service Workplace pekade på hur den nordiska servicekulturen kan påverka säkerheten. Fokus på kunden och att göra kunden nöjd blir en slags övergripande princip som påverkar hela organisationen, berättade Markus Fellesson och Anna Fyrberg Yngfalk, båda lektorer vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.

– Även i situationer där du kanske inte borde tillhandahålla någon form av tjänst längre gör du det ändå eftersom det är vad du gör om du gör ditt jobb på ett korrekt sätt, sa Markus Fellesson.

– Det är viktigt att ifrågasätta service management-idealen eftersom vi ser att det sättet att leda skapar grogrund för våld, sa Anna Fyrberg Yngfalk.

Flera panelsamtal och presentationer diskuterade gapet mellan lagdefinitioner och hur sexuella trakasserier förstås i praktiken, hur gråzoner uppfattas, att prata “samma språk” eller ens ha ett språk för att tala om problemet. För att skapa gemensam förståelse behövs återkommande utbildningar. Och ofta är arbetsplatskulturen den stora utmaningen.  

–  Sexistiska trakasserier på arbetsplatser är tecken på att arbetsplatskulturen, hierarkierna, organisationsstrukturerna och arbetsrelationerna har en vardaglig sexistisk karaktär som möjliggör sexuella trakasserier, sa Marta Padovan-Özdemir, lektor vid Center for Køn, Magt og Mangfoldighed, Roskilde Universitet som presenterade projektet Power Plays – preventing sexual harassment through memory work & forum theater in workplaces of care.

Claus Jervell, sekreterare i norska Fellesforbundet, leder fackförbundets utbildningar för att förändra arbetsplatskulturer och engagera bystanders, de som bevittnar sexuella trakasserier. Arbetet har lett till att fler anmäler. 

– De flesta män trakasserar inte kvinnor, men de flesta män är passiva åskådare i en kultur där detta är en del av kulturen. Vårt arbete gick ut på att göra passiva åskådare till aktiva agenter mot trakasserier genom att ge dem ansvar och verktyg. Som resultat kommer nu många fall av trakasserier in till unionen, både från vår organisation och från arbetsplatserna, berättade han i samtal om att överföra forskning till praktik, med Fredrik Bondestam, föreståndare på Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet. 

Ledningens ansvar att skapa förtroende

För att uppnå förändring behöver alla på arbetsplatsen involveras. Det är också målet för projektet “Speak Up!” – a practice-oriented research project on the prevention of Sexual Harassment (SUSH) som fokuserar särskilt på bystanders, och som nu dessutom har fortsatt finansiering av Nordforsk. En slutsats i projektet är att nedifrån-upp-perspektiv är att föredra i arbetsplatsutbildningar. 

– Genom ett deltagarorienterat tillvägagångssätt var det möjligt att fånga upp anställdas intressen, deras förmåga och kollektiva resurser för att skapa effektiva lösningar för att förhindra sexuella trakasserier, sa Linda Lane, lektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet som representerade den svenska delen i det samnordiska projektet.

Jeanine Førland tog upp ledningens ansvar att skapa en lärande arbetsmiljö, stödja anställdas dialog kring sexuella trakasserier och skapa förtroende.  

– För att folk ska rapportera sina erfarenheter så måste de lita på hur de kommer att bäras igenom det, och hur det hanteras i resten av organisationen, sa hon.

Konferensdagen summerades av Sirið Stenberg, Färöarnas minister för Sociala frågor och kultur och Katrín Jakobsdóttir, Islands statsminister och jämställdhetsminister avslutningstalade.  

– Vi behöver utbildning och dialog. Det är nödvändigt för att implementera strategier och förebygga. Det är upp till oss att bryta tystnaden och skapa en miljö där alla känner sig trygga, sa Sirid Stenberg. 

– Förändring av arbetsplatskulturers attityder och policies tar tid och kampen mot sexuella trakasserier och våld fortgår. Sorgligt nog är vi inte framme än, sa Katrín Jakobsdóttir. 

Relaterade notiser

Nordisk konferens om sexuella trakasserier i arbetslivet

Foto: Carina Elmäng

NIKK anordnar 30 oktober 2023 i Oslo en konferens utifrån den nordiska forskningssatsningen om sexuella trakasserier i arbetslivet. Projekten presenterar sina resultat och tillsammans med näringsliv, arbetslivsrepresentanter, beslutsfattare och forskare hålls samtal om förebyggande arbete, aktuell forskning och nya rön i Norden.


Den nordiska konferensen Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work, på Litteraturhuset i Oslo 30 oktober, följer upp resultaten från de fem projekt som beviljats medel i den nordiska forskningssatsningen om sexuella trakasserier i arbetslivet 2021-2023.

– Fokus på preventivt arbete och samverkan mellan olika arbetslivsaktörer är vad som gör denna forskningssatsning unik. Det ska därför bli väldigt spännande, både att få ta del av projektens resultat och att lyssna på samtal och reflektioner kring just nordisk samverkan i arbetet mot sexuella trakasserier i arbetslivet, säger Maja Lundqvist, koordinator för konferensen.

Våld, trakasserier och andra former av utsatthet i arbetslivet är stora samhällsutmaningar, med allvarliga konsekvenser för enskilda individer och arbetsorganisationer. Samtidigt finns stora kunskapsluckor när det gäller metoder för att förebygga och förhindra våld och trakasserier, skydda utsatta personer och verka proaktivt i arbetsmiljöer. På konferensen, som hålls på engelska, samtalar beslutsfattare, representanter för arbetslivet och forskare om utmaningar och lösningar. Utöver reflektioner och slutsatser från de fem finansierade projekten diskuteras även nordiska dimensioner av kunskap om sexuella trakasserier, samt förutsättningar för att utveckla och implementera ny kunskap på området.

Forskningssatsningen är ett initiativ från samtliga nordiska jämställdhetsministrar. Den är ett tvärsektoriellt Nordiskt samarbete mellan jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorn samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. Satsningen administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

  

Relaterade notiser

Forskare och praktiker i samverkan tilldelas medel i nordisk forskningssatsning

Hur kan vi öka kunskapen om åskådares/bystanders roll i olika risksituationer? Vilka verktyg behövs för att bryta tystnaden och främja en arbetsplatskultur som förebygger sexuella trakasserier inom vården? Hur kan forskare och arbetslivsaktörer bidra med förebyggande strategier för turism- och besöksnäringen? Det är frågor som lyfts i de forskningsprojekt som tilldelats medel i Nordiska ministerrådets forskningssatsning, med fokus på sexuella trakasserier i arbetslivet.


Hur kan vi öka kunskapen om åskådares/bystanders roll i olika risksituationer? Vilka verktyg behövs för att bryta tystnaden och främja en arbetsplatskultur som förebygger sexuella trakasserier inom vården? Hur kan forskare och arbetslivsaktörer bidra med förebyggande strategier för turism- och besöksnäringen? Det är frågor som lyfts i de forskningsprojekt som tilldelats medel i Nordiska ministerrådets forskningssatsning, med fokus på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Arbetslivet i de nordiska länderna har många likheter vad gäller övergripande strukturer och regelverk, men också vad gäller sedvanlig praxis och rutiner. Ändå vet vi relativt lite om betydelsen av dessa strukturer för att förstå eller förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett komplext område som berör många olika kunskaps- och forskningsområden. Forskning om våld, om sexuella trakasserier och om andra former av trakasserier på arbetsplatsen är några av hörnstenarna som kan ge en bättre bild av problemet, göra det mer sannolikt att det förebyggande arbetet fungerar och bidra till att utveckla effektiva interventionsmetoder.

Mot denna bakgrund initierade Nordiska ministerrådet en nordisk forskningssatsning med två utlysningar, i samverkan med flera sektorer inom det nordiska samarbetet. Sektorer som samarbetar är jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorerna samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. 

Forskningsprojekt som har beviljats medel i den andra utlysningen

Forskningssatsningens andra utlysning riktade sig till forskare och praktiker som önskar initiera praktiknära forskningsaktiviteter i samverkan. I fokus är framför allt förebyggande insatser och metoder för intervention genom branschstudier eller -jämförelser. Ansökningarna ska bygga på partnerskap mellan flera nordiska länder. 

Inkomna ansökningar bedömdes av externa, vetenskapligt sakkunniga. Beslut togs efter samråd med den tvärsektoriella referensgrupp som Nordiska ministerrådet tillsatt för satsningen. Följande forskningsprojekt har nu beviljats medel i den andra utlysningen:

NIKK kommer att förmedla information om och kunskap från beviljade projekt i de båda utlysningarna.

Här kan du läsa mer om den nordiska forskningssatsningen och de två utlysningarna.

Updaterad 21 mars 2022