Skip to main content sv

Beviljade fondprojekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel från Nordisk jämställdhetsfond. Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se hur mycket pengar de fått, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson.


Alla poster (65)

Samekvinner og bærekraftsmål 5: Strategier for kjønnslikestilling

Med målsättning om jämställdhet och mångfald i Sápmi syftar projektet till att utveckla jämställdhets­politiken för samer och majoritetssamhällen, att stärka... >>

Unges stemmer for likestilling i Norden

Projektet syftar till att ungdomar ska äga frågan om jämställdhet som en drivkraft för en hållbar nordisk region. Från nordiska... >>

Young parents, parental leave and gender equality

The project will produce a Nordic overview of on the socio-economic patterns and cultural aspects of parental leave take-up by young parents.... >>

Den digitala bioekonomin – en metodhandbok för en jämställd nordisk bioekonomi

Projektet kommer undersöka hur den digitala omvandlingen påverkar jämställdheten hos unga i den nordiska bioekonomin och hur en digital utveckling kan främja jämställdheten.... >>

Förstå könsojämlikhet bland omsorgsgivare i äldresektorn i Norden

Projektet ska ge ny kunskap som kan öka jämställdheten bland omsorgsgivare i äldresektorn. ... >>

Nordiskt samarbete i jämlikhetsarbete med fokus på maskulinitet

Detta projekt fördjupar det nordiska samarbetet i metod, materialutveckling och nätverk i jämställdhetsarbetet med fokus på maskulinitet.... >>

Nordisk panelsamtale – Feminisme og antifeminisme i Norden

Projektet syftar till att i samband med 15-årsjubiléet för tidskriften Fett under 2019 anordna ett panelsamtal mellan redaktörerna för systertidskrifter i de olika nordiska länderna om läget och situationen för den nordiska feminismen.... >>

Intranordiskt seminarium om HBTQ-flyktingar

Seminariet syftar till att hjälpa forskningsgemenskaperna att hantera svårigheterna när det gäller asyl och integration av HBTQ-personer på intranordisk nivå. ... >>

Människohandel – Varför ensamkommande flickor och pojkar faller offer för människohandel

Det huvudsakliga målet för Nordiskt-baltiskt nätverk för poliskvinnor är att undersöka varför ensamkommande flickor och pojkar och unga kvinnor och män som kommer till Norden och Baltikum faller offer för människohandel.... >>

Forskningsbaserad kunskap mot sexuella trakasserier och mobbning bland barn och unga

Projektet går ut på att öka den forskningsbaserade kunskapen om sexuella trakasserier inom organisationer som arbetar mot mobbning i Norden och Litauen, samt dess målgrupper.... >>

Feminism och queersolidaritet över gränserna

Projektets ambition är att etablera ett gräns- och yrkesöverskridande nätverk för att utveckla analytiska och strategiska verktyg för att arbeta mot ökande ojämlikheter i Norden, Ryssland och Turkiet.... >>

Transforming Identities: Exploring changes, tensions and visions in the Nordic region through the prism of identity politics

Projektet ska bilda ett nätverk som ska utforska aktuella utmaningar koppade till demokratiskt deltagande och nya innebörder av begrepp som mångfald och minoriteter i Norden.... >>

Sexuella trakasserier på arbetsplatser inom hälsosektorn

Projektet ska utveckla ett nordiskt nätverk som ska kartlägga hur kommuner i Norden arbetar med sexuella trakasserier inom hälsosektorn. ... >>

Nordisk konferens om mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten

Syftet med konferensen är att öka kunskapen om hur mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten kan utveckla verksamheten för att möta de behov som finns hos medborgarna i dagens samhälle. ... >>

NORA Conference 2019

Projektet vill samla forskare och studenter från hela Norden till konferensen NORA Conference 2019.... >>

Exporting Nordic models of fatherhood, gender egalitarianism and parental leave

Projektet ska studera hur nordiska modeller för familjepolitik har exporterats och importerats på andra håll i världen.... >>

Equality in isolated labour markets (EQUIL)

Projektets mål är att förstå lokala strategier och könsroller bland kvinnor och män i relativt isolerade områden för att potentiellt uppnå jämställdhet.... >>

Deconstructing structural inequality: gender equality in reindeer herding sámi communities

Projektets primära mål är att utveckla ett nätverk för att främja dialog kring strukturell ojämställdhet i renskötarsamhällen. ... >>

Co-creating gender equality from classroom to organization: Innovations in Nordic welfare

Projektet vill samla aktörer i Norden för att diskutera könsbundna utbildningsval, normer kring ledarskap och normer inom organisationer. ... >>

A Nordic model for youth driven prevention of sexual harassment and violations

Projektet ska engagera ungdomar i att utveckla en nordisk modell för att motverka sexuella trakasserier.... >>

Trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet

Diskrimineringsombudsmannen i Sverige, Institut for Menneskerettigheder i Danmark og Likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge vil gjennomføre en undersøkelse for å skaffe mer kunnskap om hva som hindrer en effektiv håndtering av saker om trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen.... >>

Men in nursing education

I detta projekt undersöker två jämställdhetscentra och två universitet underrepresentationen av män i vården i Norden. ... >>

Jämställt föräldraskap – jämställt arbetsliv

Projektet syftar till att påverka beslutsfattare i de nordiska länderna att driva utvecklingen framåt vad gäller jämställt föräldraskap, och bidra till att nå målen om lika möjligheter till omsorg, makt och inflytande för kvinnor och män i Norden.... >>

Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i Norden

Målet med projektet är att tillhandahålla verktyg som kan användas i jämställdhetsarbete inom yrkesutbildning.... >>

Enhancing labour opportunities for women in the Nordic Countries

Denna jämförande studie mellan tre små och medelstora städer i Norden syftar till att identifiera och dela med sig av bästa praxis för att förbättra integrationen av arbetsmarknaden bland migrantkvinnor.... >>

En likestilt og mangfoldig skogbruksnæring i Norden

Dette prosjektet ønsker å engasjere flere kvinner og unge til en framtid i skogbruket.... >>

A care-crisis in the women-friendly welfare states?

Detta projekt vill undersöka statusen för vårdarbetet i de nordiska länderna mot bakgrund av den neoliberala vändningen i politiken och vad det har för betydelse för jämställdheten.... >>

Öka jämställdheten inom filmutbudet i Norden

Projektet granskade jämställdheten inom nordisk film och anordnade en filmfestival för att sprida film som produceras och regisseras av kvinnnor.... >>

YouthEQ 2017 – nordisk jämställdhetskonferens med ungdomsfokus

Syftet med konferensen Youtheq 2017 var att etablera en nordisk arena för att skapa en stark nordisk kompetens kring jämställdhet som ska kunna integreras i alla typer av ungdomspolitiska målsättningar, beslut och verksamheter. ... >>

Nordisk netværk mod sexisme og hadefuld tale

I dette projekt etableret et nyt nordisk netværk med fokus på sexisme og hadefuld tale online. ... >>

Nordisk MenEngage-konferens – att synliggöra det osynliga

Syftet med projektet var att anordna en nordisk MenEngage-konferens för att sprida och dela kunskap om hur man kan arbeta med pojkar och män för att stoppa våld mot kvinnor, flickor och andra grupper.... >>

Könsrelaterat våld – fokus på förövare

Projektet arrangerade i december 2016 konferensen “Confronting Gendered Violence: Focus on Perpetrators” om könsbaserat våld med fokus på förövare, i Helsingfors. ... >>

Kvinnor i nordisk filmhistoria

I detta projekt, som koordinerades av Stockholms universitet, samarbetade forsknings- och minnesinstitutioner för att närma sig den nordiska filmkulturens historia... >>

Jämställdhet i polisorganisationer

Det huvudsakliga syftet med projektet “Women in the Police” är att fokusera på jämställdhet och mångfald i polisorganisationer. Särskilt fokus... >>

Fullständiga rättigheter för flickor i Norden

Med stor oro har organisationerna bakom projektet ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” följt det hårdnande samhällsklimatet där larmrapporter om... >>

Framtiden för Nordens feminismer

Ambitionen med projektet var att få kunskap om de centrala utmaningar som feministiska rörelser står inför och synliggöra hur det praktiskt går att ta itu med dessa utmaningar. ... >>

WIFT Nordic

WIFT Nordic Network är ett nätverk vars syfte är att öka jämställdheten inom nordisk film och TV genom att stärka kvinnor i branschen, öka medvetenheten om hur könsrepresentationen ser ut i branschen samt arbeta för att förändring.... >>

Våld på nätet mot kvinnor i Norden

Detta projekt syftade till att dokumentera hur våldet på nätet mot kvinnor yttrar sig i Island, Danmark och Norge. ... >>

Våld i unga parrelationer

Målet med konferensen var att utarbeta gemensamma rekommendationer och riktlinjer för det framtida nordiska samarbetet, med fokus på hur våldet i unga parrelationer påverkar både våldsutövare och offer. ... >>

Reklamera Norden

Inom ramen för projektet kartlades de nordiska lagarna mot könsdiskriminerande reklam. Målet var att presentera förslag till förbättringar vad gäller reglering och implementering till ansvariga ministrar i Norden.... >>

Omdefiniering av nordisk feminism

Syftet med projektet var att skapa ett nordiskt nätverk av antirasistiska feminister och en plattform för samarbete och utbyte av kunskap, idéer och erfarenheter. ... >>

Nordiska praktiker för förskola och skola

Projektet syftade till att erbjuda fortbildning inom jämställdhets- och mångfaldsarbete genom att ta fram ett verktyg för e-lärande för skolpersonal.... >>

Nordisk jämställdhet och Europa

Projektet har undersökt om Norden sedan 1990-talet varit en exportör av jämställdhetspolitik och hur pass mycket de nordiska länderna fått anpassa sig till internationella beslut under samma period.... >>

Stärkt samarbete för nordiska kvinnocenter

Projektet syftade till att arrangera Nordiske Kvinder mod Volds (NKMV) konferens 2014. ... >>

Sexism inom hotell, restaurang och turism

I detta projekt gick fackliga branschorganisationer i Norden samman för att kartlägga forskning och för att dela med sig av god praxis.... >>

Nordisk jämställdhetspolitik

Projektet hade som syfte att skapa ett nätverk för studier av jämställdhet utifrån ett nordiskt, jämförande perspektiv. ... >>

Nordisk jämställdhetscertifiering i förskola och skola

Projektet resulterade i en rapport med konkreta förslag på kriterier för jämställdhetscertifiering. Här samlades goda exempel, vilket också möjliggjorde ett vidareutvecklande av befintligt arbete.... >>

NORA conference: Voices in Nordic gender research

Syftet med projektet var att anordna en konferens för att samla nordiska forskare och andra intresserade för att presentera den senaste genusforskningen. ... >>

Men Engage Norden

Detta projekt syftade till att skapa ett nordiskt nätverk för organisationer som arbetar för jämställdhet med män och maskuliniteter och för icke-diskriminering och social rättvisa. ... >>

Lag, rätt och jämställdhet

Syftet med detta projekt var att lyfta jämställdhetspolitiska frågor i Norden och undersöka rättens förmåga att främja jämställdhet. ... >>

Könsrelaterat våld i Norden och Baltikum

Projektet Gendered Violence – Nordic-Baltic Dialogue syftade till att upprätta ett nordiskt-baltiskt polissamarbete inriktat på arbete mot trafficking, mäns våld mot kvinnor, samt mäns våld mot män. ... >>

Etablering av nordiskt mentornätverk

Projektet syftade till att skapa ett nätverk där målgruppsanpassade metoder kunde samlas och vidareutvecklas. ... >>

Jämställdhetsutbildning på gymnasienivå

Projektet ”Bygga och utveckla jämställda Norden” syftade till att ta till vara på det engagemang och den kunskap som Nordiskt Forum resulterat i. ... >>

Exit prostitution

Projektet ”Exit prostitution” syftade till att samla in kunskap från det hjälparbete som pågick i den nordiska och baltiska regionen. ... >>

Ekonomisk jämställdhet i Norden

Projektet höjde kunskapen om nordisk ojämställdhet hos politiker, myndigheter och civilsamhälle. ... >>

Resolution 1325 i Norden

Projektets ambition var att främja nätverkande mellan olika nordiska aktörer och synliggöra frågorna om kvinnor, fred och säkerhet för en bredare publik.... >>

RC19: Nordisk jämställdhetspolitik

Projektet anordnade ett panelsamtal vid konferensen Comparative Perspectives on Political Science and Gender... >>

Post 2015 – Vad händer sen?

Detta projekt ville främja ett nordiskt samtal om framtidens viktigaste globala utmaningar vid Nordiskt Forum.... >>

Nordiskt nätverk mot sexköp

Deltagande organisationer i projektet fick ökad kunskap om prostitution i Norden och arbetar vidare med spridning av den nordiska modellen, tillsammans med organisationer i hela Norden samt Irland och Tyskland.... >>

Nordisk medieaktivism och journalistik

Syftet med projektet var att förbereda och genomföra seminarier vid Nordiskt Forum samt nätverka för att stimulera den mediekritiska debatten i Norden.... >>

Makthandbok mot vardagsrasism

Projektet bildade ett nytt nätverk för nordiska antirasistiska feminister.... >>

Lokal jämställdhetsintegrering

Projektet kartlade hur nordiska kommuner och landsting arbetar med jämställdhetsintegrering, för att kunna ta arbetet vidare. ... >>

Jämställdhet, transport och hållbar utveckling

Genom projektet samverkade forskare från olika nordiska länder för att synliggöra aktuell forskning om genus och transport.... >>

Jämställdhet i arbete med unga

Med projektet ville organisatörerna synliggöra behovet av jämställdhetsfokus inom ungdomsarbete. ... >>

Genusperspektiv och klimat i Arktis

Projektet bildade ett forskarnätverk med målet att stimulera till dialog och stärka samarbetet mellan forskare vid olika universitet. ... >>

Filtrera

Ämnen