Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond, Nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (89/89)

Erkännande av sexuellt våld: Att hitta vägar till upprättelse med fokus på personer som överlevt övergrepp

I den politiska föreställningsvärlden avses ofta juridisk rättvisa då man talar om upprättelse i fall som gäller sexuellt våld. Forskningen... »

Förövarprofilering kopplad till könsrelaterade övergrepp via nätet: Vem, varför – och hur minimera skadan

NORDREF (Nordic Digital Rights and Equality Foundation) samarbetar med kvinnojourer, polismyndigheter och domstolar för att bedriva forskning som syftar till... »

Share the Care – Attracting men to nursing education to counteract a gender-segregated labour market

Projektet «Share the Care» tar fram ny kunskap för att minska könssegregeringen inom den kvinnodominerade hälso- och vårdsektorn. Insatserna bygger... »

Ny Nordisk Model for større ligeværd i den nordiske mediebranche

Projektets mål er – på tværs af norden – at indsamle viden om og belyse, hvad der hæmmer og fremmer en kønsmæssig balance i mediebranchen. Det sker med... »

Samekvinner og bærekraftsmål 5: Strategier for kjønnslikestilling

Med målsättning om jämställdhet och mångfald i Sápmi avsåg projektet att utveckla jämställdhets­politiken för samer och majoritetssamhällen, att stärka demokratin... »

Unges stemmer for likestilling i Norden

Projektet syftar till att ungdomar ska äga frågan om jämställdhet som en drivkraft för en hållbar nordisk region. Från nordiska... »

Unga föräldrar, föräldraledighet och jämställdhet

The project will produce a Nordic overview of on the socio-economic patterns and cultural aspects of parental leave take-up by young parents.... »

Den digitala bioekonomin – en metodhandbok för en jämställd nordisk bioekonomi

Projektet kommer undersöka hur den digitala omvandlingen påverkar jämställdheten hos unga i den nordiska bioekonomin och hur en digital utveckling kan främja jämställdheten.... »

Förstå könsojämlikhet bland omsorgsgivare i äldresektorn i Norden

Projektet ska ge ny kunskap som kan öka jämställdheten bland omsorgsgivare i äldresektorn. ... »

Nordiskt samarbete i jämlikhetsarbete med fokus på maskulinitet

Detta projekt fördjupade det nordiska samarbetet i metod, materialutveckling och nätverk i jämställdhetsarbetet med fokus på maskulinitet. Genom ett tvådagars... »