Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond, Nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (89/89)

Equality in isolated labour markets (EQUIL)

Projektets mål är att förstå lokala strategier och könsroller bland kvinnor och män i relativt isolerade områden för att potentiellt uppnå jämställdhet.... »

Deconstructing structural inequality: gender equality in reindeer herding sámi communities

Projektets primära mål är att utveckla ett nätverk för att främja dialog kring strukturell ojämställdhet i renskötarsamhällen. ... »

Co-creating gender equality from classroom to organization: Innovations in Nordic welfare

Projektet vill samla aktörer i Norden för att diskutera könsbundna utbildningsval, normer kring ledarskap och normer inom organisationer. ... »

A Nordic model for youth driven prevention of sexual harassment and violations

Projektet ska engagera ungdomar i att utveckla en nordisk modell för att motverka sexuella trakasserier.... »

Trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet

Diskrimineringsombudsmannen i Sverige, Institut for Menneskerettigheder i Danmark og Likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge vil gjennomføre en undersøkelse for å skaffe mer kunnskap om hva som hindrer en effektiv håndtering av saker om trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen.... »

Men in nursing education

I detta projekt undersöker två jämställdhetscentra och två universitet underrepresentationen av män i vården i Norden. ... »

Jämställt föräldraskap – jämställt arbetsliv

Projektet syftar till att påverka beslutsfattare i de nordiska länderna att driva utvecklingen framåt vad gäller jämställt föräldraskap, och bidra till att nå målen om lika möjligheter till omsorg, makt och inflytande för kvinnor och män i Norden.... »

Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i Norden

Målet med projektet är att tillhandahålla verktyg som kan användas i jämställdhetsarbete inom yrkesutbildning.... »

Enhancing labour opportunities for women in the Nordic Countries

Denna jämförande studie mellan tre små och medelstora städer i Norden syftar till att identifiera och dela med sig av bästa praxis för att förbättra integrationen av arbetsmarknaden bland migrantkvinnor.... »

En likestilt og mangfoldig skogbruksnæring i Norden

Dette prosjektet ønsker å engasjere flere kvinner og unge til en framtid i skogbruket.... »