Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond, Nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (89/89)

Nordisk panelsamtale – Feminisme og antifeminisme i Norden

Projektet syftade till att i samband med 15-årsjubiléet för tidskriften Fett 2019 anordna ett panelsamtal mellan redaktörerna för systertidskrifter i... »

Intranordiskt seminarium om HBTQ-flyktingar

Människor som flyr undan förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck utgör en särskilt utsatt migrantgrupp i asyl-... »

Människohandel – Varför ensamkommande flickor och pojkar faller offer för människohandel

Det huvudsakliga målet för Nordiskt-baltiskt nätverk för poliskvinnor är att undersöka varför ensamkommande flickor och pojkar och unga kvinnor och män som kommer till Norden och Baltikum faller offer för människohandel.... »

Forskningsbaserad kunskap mot sexuella trakasserier och mobbning bland barn och unga

Projektet går ut på att öka den forskningsbaserade kunskapen om sexuella trakasserier inom organisationer som arbetar mot mobbning i Norden och Litauen, samt dess målgrupper.... »

Feminism och queersolidaritet över gränserna

Projektets ambition är att etablera ett gräns- och yrkesöverskridande nätverk för att utveckla analytiska och strategiska verktyg för att arbeta mot ökande ojämlikheter i Norden, Ryssland och Turkiet.... »

Transforming Identities: Exploring changes, tensions and visions in the Nordic region through the prism of identity politics

Projektet ska bilda ett nätverk som ska utforska aktuella utmaningar koppade till demokratiskt deltagande och nya innebörder av begrepp som mångfald och minoriteter i Norden.... »

Sexuella trakasserier på arbetsplatser inom hälsosektorn

Projektet ska utveckla ett nordiskt nätverk som ska kartlägga hur kommuner i Norden arbetar med sexuella trakasserier inom hälsosektorn. ... »

Nordisk konferens om mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten

Syftet med konferensen är att öka kunskapen om hur mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten kan utveckla verksamheten för att möta de behov som finns hos medborgarna i dagens samhälle. ... »

NORA Conference 2019

Projektet vill samla forskare och studenter från hela Norden till konferensen NORA Conference 2019.... »

Exporting Nordic models of fatherhood, gender egalitarianism and parental leave

Projektet ska studera hur nordiska modeller för familjepolitik har exporterats och importerats på andra håll i världen.... »