Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond. Under 2021 kommer databasen även fyllas på med beskrivningar av de projekt som beviljas medel från nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (75/75)

Könsrelaterat våld i Norden och Baltikum

Projektet Gendered Violence – Nordic-Baltic Dialogue syftade till att upprätta ett nordiskt-baltiskt polissamarbete inriktat på arbete mot trafficking, mäns våld mot kvinnor, samt mäns våld mot män. ... »

Etablering av nordiskt mentornätverk

Projektet syftade till att skapa ett nätverk där målgruppsanpassade metoder kunde samlas och vidareutvecklas. ... »

Jämställdhetsutbildning på gymnasienivå

Projektet ”Bygga och utveckla jämställda Norden” syftade till att ta till vara på det engagemang och den kunskap som Nordiskt Forum resulterat i. ... »

Exit prostitution

Projektet ”Exit prostitution” syftade till att samla in kunskap från det hjälparbete som pågick i den nordiska och baltiska regionen. ... »

Ekonomisk jämställdhet i Norden

Projektet höjde kunskapen om nordisk ojämställdhet hos politiker, myndigheter och civilsamhälle. ... »

Resolution 1325 i Norden

Projektets ambition var att främja nätverkande mellan olika nordiska aktörer och synliggöra frågorna om kvinnor, fred och säkerhet för en bredare publik.... »

RC19: Nordisk jämställdhetspolitik

Projektet anordnade ett panelsamtal vid konferensen Comparative Perspectives on Political Science and Gender... »

Post 2015 – Vad händer sen?

Detta projekt ville främja ett nordiskt samtal om framtidens viktigaste globala utmaningar vid Nordiskt Forum.... »

Nordiskt nätverk mot sexköp

Deltagande organisationer i projektet fick ökad kunskap om prostitution i Norden och arbetar vidare med spridning av den nordiska modellen, tillsammans med organisationer i hela Norden samt Irland och Tyskland.... »

Nordisk medieaktivism och journalistik

Syftet med projektet var att förbereda och genomföra seminarier vid Nordiskt Forum samt nätverka för att stimulera den mediekritiska debatten i Norden.... »