Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond, Nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (89/89)

Nordisk jämställdhetscertifiering i förskola och skola

Projektet resulterade i en rapport med konkreta förslag på kriterier för jämställdhetscertifiering. Här samlades goda exempel, vilket också möjliggjorde ett vidareutvecklande av befintligt arbete.... »

NORA conference: Voices in Nordic gender research

Syftet med projektet var att anordna en konferens för att samla nordiska forskare och andra intresserade för att presentera den senaste genusforskningen. ... »

Men Engage Norden

Detta projekt syftade till att skapa ett nordiskt nätverk för organisationer som arbetar för jämställdhet med män och maskuliniteter och för icke-diskriminering och social rättvisa. ... »

Lag, rätt och jämställdhet

Syftet med detta projekt var att lyfta jämställdhetspolitiska frågor i Norden och undersöka rättens förmåga att främja jämställdhet. ... »

Könsrelaterat våld i Norden och Baltikum

Projektet Gendered Violence – Nordic-Baltic Dialogue syftade till att upprätta ett nordiskt-baltiskt polissamarbete inriktat på arbete mot trafficking, mäns våld mot kvinnor, samt mäns våld mot män. ... »

Etablering av nordiskt mentornätverk

Projektet syftade till att skapa ett nätverk där målgruppsanpassade metoder kunde samlas och vidareutvecklas. ... »

Jämställdhetsutbildning på gymnasienivå

Projektet ”Bygga och utveckla jämställda Norden” syftade till att ta till vara på det engagemang och den kunskap som Nordiskt Forum resulterat i. ... »

Exit prostitution

Projektet ”Exit prostitution” syftade till att samla in kunskap från det hjälparbete som pågick i den nordiska och baltiska regionen. ... »

Ekonomisk jämställdhet i Norden

Projektet höjde kunskapen om nordisk ojämställdhet hos politiker, myndigheter och civilsamhälle. ... »

Resolution 1325 i Norden

Projektets ambition var att främja nätverkande mellan olika nordiska aktörer och synliggöra frågorna om kvinnor, fred och säkerhet för en bredare publik.... »