Skip to main content sv

Våra publikationer

Här hittar du forskarrapporter, faktablad och andra publikationer som NIKK har tagit fram i samarbete med forskare och skribenter sedan 2013.


Publikationer (43/43)

Jämställdhetseffekter av covid-19 – Kunskap och initiativ i Norden

2021 Hur hanterar Norden jämställdhetseffekterna av covid-19? Pandemins konsekvenser är långt ifrån könsneutrala. Jämställdhetsperspektivet måste finnas med genomgående även i kristider. Denna publikation sammanfattar kunskap som tagits fram i Norden och samlar de nordiska ländernas initiativ rörande jämställdhet i relation till pandemin. I fokus är områden som våld i nära relationer, ekonomi och arbetsliv och psykisk »

Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontext: en kunskapsöversikt

2020 Nordens befolkningsstruktur är under förändring. En åldrande befolkning, migration och urbanisering leder till utmaningar för såväl arbetsmarknaden som välfärden i stort. Den könssegregerade ar­betsmarknaden, det traditionellt ojämställda omsorgsansvaret och kvinnor och mäns olika flyttmönster, gör det till utmaningar som det är angeläget att belysa utifrån genusperspektiv. Syftet med denna rapport är att på en övergripande »

Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden

2020 Nordiska ministerrådet har etablerat en ny LGBTI-strategi. För att samarbetet ska bli träffsäkert, effektivt och långsiktigt fick NIKK i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en kartläggning och analys av LGBTI-området. Rapporten bygger bland annat på en enkät och dialog med organisationer som arbetar med LGBTI-rättigheter i hela Norden. Resultaten visar att negativa attityder och »

Samarbeten för jämställdhet i arbetslivet

2020 I denna sammanställning presenteras resultat från de samarbeten som finansierats av Nordisk jämställdhetsfond för att bidra till jämställdhet i arbetslivet. Sammanställningen syftar till att sprida kunskap och erfarenheter från projekten, för att de ska få en ökad hållbarhet, komma fler till nytta och inspirera andra till nordiskt samarbete. Sammanställningen är framtagen av NIKK, Nordisk information »

Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet

2020 Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det visade inte minst Metoo-uppropen hösten 2017. Denna publikation är en kortversion av rapporten Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt. Rapporten bygger på en systematisk genomgång av forskning från de nordiska länderna mellan åren 2014–2019. Syftet med kortversionen är att översiktligt presentera aktuell »

The Nordic road towards Beijing+25

2020 2020 är det 25 år sedan som 189 av FN:s medlemsstater antog Pekingplattformen – den mest visionära agendan för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Jubileet erbjuder ett tillfälle för en global översyn av arbetet för jämställdhet, och en utvärdering av de åtgärder som länderna vidtagit för att möta de kritiska områden som plattformen adresserar. Publikationen The »

""

Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv

2020 För att illustrera och synliggöra hur kvinnor och mäns livsvillkor ser ut i de nordiska länderna har NIKK, tillsammans med Nordregio, Nordiska ministerrådets institution för regionalforskning, tagit fram denna kartöversikt. Utifrån statistik på kommunnivå visar kartorna på demografisk sammansättning och tillgång till utbildning, arbete och omsorg i Norden. Projektets resultat presenterades även i en film »

Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt

2020 Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det har inte minst metoo-uppropen under hösten 2017 visat. Forskningsöversikten har sammanställts på uppdrag av Nordiska ministerrådet för jämställdhet. Syftet är att redogöra för aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden samt att identifiera kunskapsbehov som underlag till en nordisk forskningssatsning på området. »

Young people, vulnerabilities and prostitution/sex for compensation in the Nordic countries

2019 Unga personer med erfarenheter av prostitution är en grupp som av flera anledningar är svår att nå, både för forskningen och sociala insatser. I NIKK:s projekt “Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution” kartläggs och analyseras kunskap om unga med erfarenheter av prostitution i samtliga nordiska länder. Rapporten är framtagen inom projektet Unga kvinnor och »

Norden fritt från sexuella trakasserier – en förutsättning för jämställdhet

2019 Ett jämställt samhälle är ett samhälle fritt från sexuella trakasserier. Trots många framsteg på jämställdhetsområdet kvarstår den allvarliga utmaning sexuella trakasserier utgör i alla de nordiska länderna. I Norden fritt från sexuella trakasserier – en förutsättning för jämställdhet: Initiativ och åtgärder efter #MeToo presenterar vi ett urval av de många initiativ som tagits för att motverka »